Volg BUVA op Twitter Volg BUVA op Facebook Volg BUVA op LinkedIn Bekijk video's van BUVA op YouTube

Algemene verkoopvoorwaarden


AL GEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN MONTAGE VOORWAARDEN VAN BUVA RATIONELE BOUWPRODUKTEN B.V. EN BUVA COMPOSITES B.V.Inhoudsopgave algemene verkoop en leveringsvoorwaarden BUVA per 06.09.2017.pdf
application/pdf - 105.9kB

Deel A Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deel B Specifieke montage voorwaarden

Deel C Voorwaarden voor consumenten via WebwinkelRubrieken

1.
Deel C van deze algemene voorwaarden is van toepassing, indien er sprake is van aanbiedingen, adviezen, bestellingen, aankopen, leveringen en diensten van en overeenkomsten met BUVA rationele bouwprodukten B.V., die via de webshop voor consumenten van BUVA plaatsvinden/tot stand komen of hebben plaatsgevonden/tot stand zijn gekomen.

2. Op alle overige aanbiedingen, adviezen, bestellingen, aankopen, leveringen en diensten van en overeenkomsten met BUVA rationele bouwprodukten B.V. en/of BUVA Composites B.V. is Deel A van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Indien bij de Delen A en C van deze algemene voorwaarden tevens sprake is van montage-, en installatie- en herstelwerkzaamheden, zoals bedoeld in Deel B van deze algemene voorwaarden, zijn tevens de specifieke montagevoorwaarden van Deel B van toepassing. 1. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaardenArtikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, adviezen, verkooptransacties, leveringen en diensten van en overeenkomsten gesloten met BUVA rationele bouwprodukten B.V. en/of BUVA Composites B.V., hierna, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, aangeduid als: “BUVA”, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Afwijkende bedingen of voorwaarden, ook indien deze voorkomen in inkoopvoorwaarden van afnemers, zijn slechts van toepassing indien en voorzover wij daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd.

Door het verstrekken van een opdracht aan ons aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Door onze schriftelijke bevestiging van een order of door de feitelijke uitvoering van een order komt een overeenkomst eerst tot stand.

Voorwaarden en afspraken met onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gemaakt, afwijkende van deze algemene voorwaarden, binden ons alleen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Overeenkomsten kunnen slechts worden gewijzigd of aangevuld indien beide partijen zich schriftelijk met de wijziging of aanvulling akkoord hebben verklaard.


Artikel 3 Documenten en afwijkingen
De in onze aanbiedingen, prijscouranten, catalogi en ander reclamemateriaal voorkomende afbeeldingen, tekeningen, maten e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

Alle terzake door ons verstrekte bescheiden, in het bijzonder tekeningen en ontwerpen, blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvraag aan ons te worden geretourneerd, terwijl noch deze bescheiden, noch de daarin voorkomende gegevens zonder onze schriftelijke toestemming mogen worden vermenigvuldigd en of ter beschikking van derden worden gesteld.

Bij bestellingen dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld.

Bij bestellingen van geringe aantallen, wordt het recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Bij speciaal voor de afnemer aangemaakte of bestelde goederen, behouden wij ons het recht voor 10% meer of minder van het bestelde te leveren.


Artikel 4 Vergoedingen, prijs en kosten
De door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Ze zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de transactie geldende materiaalprijzen, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen en dergelijke prijsbepalende factoren. Indien in deze factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd om de genoemde prijzen met voorafgaande aankondiging, op billijke wijze te onzer beoordeling, aan te passen. Voor orders beneden een door ons vast te stellen minimumwaarde zijn wij gerechtigd de factuur te verhogen met een tegemoetkoming in de administratie- en vrachtkosten (toeslag kleine orders). Instelkosten voor maatprodukten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Kosteloos verzonden monsters en/of modellen blijven ons eigendom en dienen op aanvraag aan ons te worden geretourneerd. Indien hieraan niet binnen 7 dagen is voldaan, zijn wij gerechtigd de monsters alsnog in rekening te brengen.


Artikel 5 Verpakking
Onze prijzen zijn inclusief gewone verpakking. Bijzondere verpakkingen, zoals kisten en Europallets, (Deense) (rol-)containers e.d. worden aan de afnemer in rekening gebracht. Afzonderlijk in rekening gebrachte verpakking wordt gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 30 dagen na factuurdatum.

Dit geldt tevens voor in rekening gebrachte monsters en/of modellen.


Artikel 6 Levertijden en levering
De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of betaling op te schorten en verplicht ons evenmin tot schadevergoeding. Wij zijn gerechtigd leveringen in gedeelten te voldoen en deze deellevering afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Voor koop op afroep geldt, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet dan zal de afnemer zonder dat enige ingebrekestelling vereist is in verzuim zijn, wat ons de bevoegdheden geeft zoals in artikel 9 omschreven. Indien bij koop op afroep geen levertermijn is overeengekomen, geldt als zodanig een termijn van drie maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel na verloop van de overeengekomen afroeptermijn, hebben wij het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te verlangen. De afnemer is verplicht de op of omstreeks het leveringstijdstip aangeboden goederen in ontvangst te nemen.

Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. Indien de afnemer in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en de volledige koopsom, vermeerderd met de vergoeding van de kosten als gevolg van het in gebreke blijven met
in ontvangst name, opeisbaar te stellen. Goederen worden binnen Nederland franco plaats van bestemming afgeleverd in overeenstemming met hetgeen tussen ons en de afnemer dienaangaande is overeengekomen, zulks evenwel onder het voorbehoud dat de bestemming langs gebruikelijke route bereikbaar is. De keuze van wijze van vervoer is aan ons.


Artikel 7 Betaling
Betaling dient in Euro’s zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, hetzij te onzen kantore, hetzij op onze giro- of bankrekening. Als dag van de betaling geldt de datum waarop, ingeval per bank of giro wordt betaald, onze rekeningen worden gecrediteerd. Elke betaling van de afnemer strekt tot voldoening van de oudste onbetaalde factuur. Indien de afnemer met enige betaling jegens ons in gebreke is, worden alle vorderingen die wij op de afnemer hebben terstond opeisbaar.

Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd om vanaf de vervaldatum een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen. Onverminderd het in artikel 9 bepaalde en onverminderd de kredietbeperkingstoeslag zijn wij gerechtigd de afnemer een rente in rekening te brengen, die gelijk is aan de huidige wettelijke rente, voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden. Voorts komen, alle kosten, schaden en interesten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van de aan ons verschuldigde bedragen, ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten zullen ten minste 10% van het opeisbaar bedrag (factuurbedrag, kredietbeperkingstoeslag en kredietvergoeding daaronder begrepen) bedragen met een minimum van € 50,00, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat wij in die kosten zijn gemaakt. Onder gerechtelijke kosten worden kosten van een faillissementsaanvrage begrepen.

Wij hebben te allen tijde het recht vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de afnemer te vorderen, alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien de afnemer hiermee in gebreke blijft, hebben wij de bevoegdheden zoals in artikel 9 omschreven.


Artikel 8 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst door ons redelijkerwijs niet kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, rampen, staking, brand, vorst, bedrijfsstoornis, breuk van machine en/of gereedschappen, gebrek aan grondstoffen en materiaal, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, belemmeringen welke worden veroorzaakt door overheidsmaatregelen, storing in de energievoorziening, alsmede het geval dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld.

Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd te onzer keuze de overeengekomen leveringstermijn te wijzigen of de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.


Artikel 9 Opschorting en ontbinding
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet, waaronder mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, danwel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de afnemer in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten, terwijl wij alsdan bevoegd zijn ook alle andere met betrokken afnemer lopende transacties, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren. Elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde tengevolge.


Artikel 10 Annulering of wijziging
Annulering of wijziging van een order door de afnemer is slechts mogelijk indien wij daarin toestemmen. Wanneer wij toestemmen in annulering is de afnemer een vergoeding van 15% van de koopsom verschuldigd, tenzij de reeds gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen. Wanneer wij toestemmen met wijziging van een order is de afnemer een vergoeding van € 25,00 verschuldigd, tenzij de reeds gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger bedrag dient te worden overeengekomen. Ingeval van annulering of wijziging kan de afnemer geen aanspraak maken op hetgeen reeds door ons is gepresenteerd.


Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen -uit welke hoofde ook- die wij op de afnemer hebben, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer, ons eigendom.

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij op de afnemer hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

De afnemer is niet bevoegd de goederen, welke ons in eigendom toebehoren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door te leveren. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van ons met betrekking tot al onze vorderingen op afnemer alvorens wij toestemming verlenen voor doorlevering.

Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, wordt de afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons, en is de afnemer verplicht ons eigendomsvoorbehoud voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn afnemer, ons daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van ons eigendom van de goederen duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.

De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Op ons eerste verzoek zal de afnemer meewerken aan registratie van het pandrecht, indien wij geregistreerd pandrecht wenselijk achten.

De afnemer is verplicht de goederen die onder ons eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

Indien door ons geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen vermengd, draagt de afnemer op het moment van en door het enkele feit van de verwerking zijn eventuele eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking ontstane goederen aan ons bij voorbaat over tot zekerheid van onze vorderingen welke wij op hem hebben vanwege door ons geleverde goederen.

Indien de afnemer niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of naar onze mening dreigt te gaan verkeren, zijn wij bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen -ongeacht in wiens handen ze zich bevinden- terug te nemen. De afnemer zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de goederen en / of ter uitoefening van onze rechten. Bij terugname zal de afnemer worden gecrediteerd op basis van de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.

Voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.

Het risico terzake van goederen en diensten gaat op het moment van de aflevering op de afnemer over.


Artikel 12 Garantie
De door ons verleende garantie betreft in alle gevallen slechts het, naar onze keuze, gratis herstellen van het mankement en strekt zich nimmer verder uit dan de door betreffende fabrikant of leverancier voor haar product gegeven garantie. Een beroep op garantie door de afnemer is alleen mogelijk indien en nadat deze zijn betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan. Wij zijn nimmer tot garantie gehouden indien de gewraakte gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en/of onjuist gebruikt, behandeling, onderhoud of montage van het geleverde goed. De garantieverplichting vervalt eveneens indien gebreken zich voordoen na wijzigingen of reparaties die zonder onze schriftelijke toestemming door of namens de afnemer werden aangebracht.

Wanneer de garantievoorwaarden op de aanbiedingen, adviezen, verkooptransacties, leveringen, diensten en overeenkomsten gesloten met BUVA van toepassing zijn, blijven deze onverkort van toepassing. Het onderhavige artikel is van toepassing, voor zover dat niet in strijd is met de garantievoorwaarden.


Artikel 13 Reklames en retouren
Reclames en retouren, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting(en) van de afnemer niet op en kunnen slechts digitaal, vergezeld van de betreffende paklijst, order en/of factuur, bij ons worden ingediend. Duidelijk moet zijn welke aantallen van welke artikelen (omschrijving met artikelnummers) worden gereclameerd en/of geretourneerd. Na het aanmelden van de reclame en/of retour ontvangt u van ons een RMA-nummer, welke u dient te vermelden bij de retourzending. Zonder RMA-nummer behouden wij ons het recht voor om de retourzending te weigeren. Retourzendingen dienen franco te geschieden of kunnen wij laten ophalen, waarbij wij ons het recht voorbehouden om de kosten van het transport in rekening te brengen. Het in ontvangst nemen van de retourgoederen houdt niet vanzelfsprekend onze acceptatie in.
Statiegeldkarren en/of -kratten dienen gescheiden te worden aangeboden van reclames en retouren.

Geen enkele reclame is ontvankelijk, wanneer de afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl hij het beweerde gebrek aan de goederen door een eenvoudige, visuele controle had kunnen constateren. Geringe afwijkingen van de offerte en/of bemonstering in kwaliteit, kleur of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht, kunnen geen grond voor reclames opleveren.

Alle op de leveringen betrekking hebbende reclames kunnen slechts gedaan worden binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen bij afgifte reclamaties in behandeling genomen. Reclames over transportschade dienen direct bij levering gemeld te worden op de (elektronische/digitale) vrachtbrief. Na verloop van de vermelde termijnen vervalt het recht tot reclame.

Tenzij gebaseerd op een schriftelijke afspraak behouden wij ons het recht voor om retouren in verband met overschotten niet te accepteren. Retouren dienen onbeschadigd en wederverkoopbaar te zijn.

De afnemer wordt gecrediteerd voor de door ons geaccepteerde retourzendingen onder aftrek van tenminste 20% van de factuurwaarde van de geretourneerde artikelen voor onder andere administratie-, vracht-, onderzoeks- en magazijnkosten. Elektromechanische producten worden op werking getest en indien wederverkoopbaar retour genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de afnemer. Geteste producten die zijn afgekeurd door BUVA worden na vijf werkdagen weggegooid indien afnemer niet binnen deze termijn heeft aangegeven de producten retour te willen ontvangen. Producten op maat geproduceerd, speciaal door BUVA bestelde producten of reeds gebruikte producten kunnen niet worden geretourneerd.


Artikel 14 Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in artikel 12 omschreven garantieverplichting.

Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interesten welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen en/of diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen -direct of indirect- van gebreken aan de door ons geleverde goederen en/of diensten. Nimmer zijn wij verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, hoe ook genaamd of door welke oorzaak ook ontstaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor adviezen met betrekking tot het gebruik en de toepassing van de geleverde goederen en/of diensten.

Indien en voor zover wij, ondanks deze beperking van aansprakelijkheid, aansprakelijk worden geacht jegens de afnemer:

 • en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door ons terzake afgesloten verzekering, zijn wij uitsluitend gehouden de geleden schade te vergoeden tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Door de afnemer geleden schade boven dit maximum wordt derhalve niet vergoed;

 • en deze aansprakelijkheid niet is gedekt onder een terzake door ons afgesloten verzekering, dan wel dat de verzekeraar niets uitkeert, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het verbruikte deel van) de geleverde zaken/diensten, waaromtrent schade is ontstaan, dan wel tot ten hoogste de factuurwaarde van de door ons verstrekte goederen en/of diensten c.q. bij gebreke van een factuurwaarde tot ten hoogste een bedrag van € 500,00 De te vergoeden schade, als bedoeld in dit onderdeel, zal nimmer meer bedragen dan een bedrag van € 500,00.


Artikel 15 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door BUVA geleverde producten en/of diensten (hieronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters etc.) en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat BUVA ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan BUVA.

Het is de afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Het is de afnemer voorts verboden om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde producten en/of diensten te doen gebruiken.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van BUVA, de vormgeving daarvan en de op de website van BUVA opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook komen toe aan BUVA en mogen zonder toestemming van BUVA niet worden gebruikt.

BUVA sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele inbreuken op enig intellectueel of industriële eigendomsrechten aan derden, als gevolg van en in verband met door haar aan de afnemer geleverde producten en/of diensten uit.


Artikel 16 Nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen
In het geval enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig en/of vernietigbaar is c.q. zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die overige bepalingen niet onlosmakelijk verbonden zijn met de nietige en/of vernietigbare bepaling(en), en zal/zullen, in geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen, één of meer bepalingen worden vastgesteld, die gegeven de strekking en het doel van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, meer in het bijzonder van nietige en/of vernietigbare bepalingen, zo min mogelijk afwijk(t)(en) van die nietige en/of vernietigbare bepalingen. De strekking van de verkoop- en leveringsvoorwaarden blijft in een dergelijk geval, zoveel als mogelijk gehandhaafd.


Artikel 17 Verantwoordelijkheid
Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor een door of namens de afnemer gemaakt ontwerp.

Wij nemen alleen verantwoordelijkheid op ons voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen.

Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die afnemer zelf ter beschikking stelt.

Indien wij goederen fabriceren volgens opdracht van onze afnemer, garandeert de afnemer ons, dat daardoor geen industriële of andere rechten van derden worden aangetast. De afnemer zal ons terzake vrijwaren.


Artikel 18 Consumenten (niet via Webwinkel)
Wanneer de wederpartij een consument in de zin der Wet is en wanneer in deze voorwaarden ten onrechte wordt afgeweken van de dwingendrechtelijke bepalingen ter bescherming van de consument dan gelden de wettelijke bepalingen en niet de afwijking(en) in deze algemene voorwaarden. Zo is het hierna bepaalde onder artikel 21 (Geschillen) niet van toepassing in die zin, dat de consument de gelegenheid heeft om binnen een maand, nadat wij ons schriftelijk op dat artikel hebben beroepen, schriftelijk te laten weten desondanks te kiezen voor beslechting van het geschil bij de volgens de Wet bevoegde Rechter. In het laatste geval zal bij laatstgenoemde Rechter worden geprocedeerd.


Artikel 19 Ter inzage
De algemene voorwaarden kunnen kosteloos worden ingezien ten kantore van BUVA.

Voorts zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam, onder nummer: 59/2016. Tenslotte zijn de algemene voorwaarden uit te printen via de website van BUVA: www.buva.nl en worden op eerste verzoek van de consument kosteloos aan de consument toegezonden.


Artikel 20 Toepasselijk recht
Op de tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 21 Geschillen

Alle geschillen die tussen ons en onze afnemer ontstaan zijn onderworpen aan het oordeel van bevoegde rechter in het Arrondissement waar ons kantoor is gevestigd. Wij zijn echter bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter. 1. Specifieke montage voorwaarden
Artikel 1 Specifieke montage voorwaarden
 • De montagevoorwaarden hebben betrekking op alle montage-, en installatie- en herstelwerkzaamheden.

 • De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de door de afnemer en BUVA overeengekomen montageopdracht en zijn exclusief BTW.

 • De vermelde prijzen zijn exclusief reiskosten en exclusief parkeerkosten. De prijzen zijn inclusief reis- en parkeerkosten indien dat expliciet is vermeld op de bevestiging van de inkoopopdracht van de afnemer.

 • De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn geldig indien de daarop gebaseerde montagewerkzaamheden op een zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd dat een volle dagproductie mogelijk is. Indien zulks niet mogelijk is hebben de daarmee verband houdende kosten een meerprijs tot gevolg die (mede) afhankelijk is van het aantal productieve uren en de eventueel bijkomende reis- en parkeerkosten.

 • BUVA is gerechtigd door middel van deelfacturen tussentijds de montage aan de afnemer te factureren.

 • De afnemer stelt een laad- en losplaats beschikbaar, zodat het laden en lossen van gereedschap en materialen direct bij de werkplek kunnen plaatsvinden alsmede draagt de afnemer er zorg voor dat er binnen een straal van 75 meter gerekend vanaf de werkplek, een gratis parkeerplaats beschikbaar is voor de bedrijfswagen, waarbij de afnemer er voorts zorg voor draagt de aanvoerwegen geschikt zijn en dat de aan- en afvoerwegen voldoende breed en vrij van obstakels zijn.

 • De afnemer draagt er zorg voor dat de montagewerkzaamheden aansluitend op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur door BUVA uitgevoerd kunnen worden. Indien dat, om welke reden dan ook en om welke oorzaak dan ook, niet mogelijk is, zal BUVA daaruit voortvloeiende en/of daarmee verband houdende kosten tegen meerprijs aan de afnemer doorberekenen.

 • Eventueel meerwerk wordt alleen uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever de opdracht schriftelijk aan BUVA heeft verstrekt. Deze meerwerkopdracht kan door de afnemer geplaatst worden bij de bekende contactpersonen bij BUVA. Meerwerk waartoe door de afnemer opdracht is gegeven, wordt op regiebasis uitgevoerd.

 • De betreffende montagewerkzaamheden worden uitsluitend voorbereid op basis van de door de afnemer schriftelijk aangeleverde informatie, waaronder, maar daartoe niet beperkt, onder andere tekeningen en een bestek. De afnemer stelt tijdig alle relevante informatie, die noodzakelijk is voor de voorbereiding van de werkzaamheden, aan BUVA beschikbaar. De afnemer draagt er zorg voor, dat de werkplek toegankelijk is voor medewerkers van BUVA op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur.

 • De afnemer draagt er zorg voor dat (rest-)afval en/of verpakkingsmaterialen door BUVA gedeponeerd kunnen worden in (een) door BUVA aangewezen beschikbare container(s). Indien deze container(s) niet beschikbaar is/zijn, plaatst BUVA (rest-)afval en of de verpakkingsmaterialen in een doos op de werkplek.

 • De afnemer draagt zorg voor en garandeert de aanwezigheid van alle voor de montagewerkzaamheden benodigde zaken op de werkplek.

 • Indien door BUVA verzocht, is de afnemer verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een droge afsluitbare en overdekte opslagruimte op de begane grond en/of de betreffende etage waar de montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, op een afstand van maximaal 25 meter van de werkplek.

 • De afnemer stelt om niet aanwezig een 220 Volt en 380 Volt stroominstallatie beschikbaar.

 • De afnemer stelt om niet aanwezige nutsvoorzieningen, sanitair-, schaft-faciliteiten (bouwliften, ladders, materieel, hulpmaterieel, bouwkranen, dakrandbeveiliging, vangnetten etc. aan BUVA ter beschikking. Montage(-werkzaamheden) welke niet op de orderbevestiging zijn vermeld worden aangemerkt als meerwerk en worden alleen uitgevoerd na schriftelijke toestemming van de afnemer. Die meerwerkkosten worden door BUVA bij afnemer in rekening gebracht.

 • De afnemer dient er zorg voor te dragen dat de vloer/ondergrond waarop onderdelen in/aangebracht dienen te worden, droog, schoon en geschikt is voor uitvoering van de montagewerkzaamheden.

 • De afnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundige voorbereidingen waaronder, maar niet beperkt tot, onder andere sparingen, uitgevoerd volgens de van BUVA afkomstige specificaties. Indien en voor zover daarvan is/wordt afgeweken en daar kosten uit voortvloeien, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, eventuele voor de montage(-werkzaamheden) noodzakelijke aanpassingen, zijn die kosten voor rekening van de afnemer. Indien en voor zover de montage(-werkzaamheden) niet, danwel niet adequaat, kunnen plaatsvinden als gevolg van, maar niet beperkt tot, nalatigheid van de opdrachtgever, danwel als gevolg van handelen en/of nalaten van één of meer derden, komen de daarmee verband houdende (extra) kosten voor rekening van de afnemer.

 • Voorts maken bouwkundige werkzaamheden zoals, maar niet beperkt tot, grond-, metsel-, timmer-, loodgieters- en electrotechnische werkzaamheden geen onderdeel uit van de montage(-werkzaamheden).

 • De afnemer draagt er zorg voor dat de montage(-werkzaamheden) uitgevoerd kunnen worden in een door de afnemer ter beschikking gestelde vlakke ondergrond of op goedgekeurde steigers, één en ander ter beoordeling van de monteur van BUVA.

 • De afnemer draagt zorg voor horizontaal en verticaal transport op of nabij de werkplek.

 • Dag- en/of weekproductie wordt door de afnemer voor akkoord afgetekend op een van BUVA afkomstige bon. De afnemer draagt zorg voor alle benodigde bouwtechnische voorzieningen en de aanleg van electrische bedrading. De montage(-werkzaamheden) worden aangevangen nadat alle benodigde en vereiste voorbereidingen en aanpassingen van de zijde van afnemer zijn uitgevoerd alsmede, dat de op de afnemer rustende verplichtingen in deze algemene verkoop-, leverings- en montagevoorwaarden door de afnemer voortvloeien. Indien en voor zover daaraan niet of onvoldoende is voldaan en er als gevolg daarvan door BUVA extra uren en/of kosten worden gemaakt, dan zullen deze worden doorbelast aan de afnemer.

 • Bij aanvang wordt de startsituatie genomen en schriftelijk vastgelegd, te ondertekenen door een bevoegde vertegenwoordiger van de afnemer die ervoor zorgdraagt daarbij (tijdige) aanwezig te zijn. Montage(-werkzaamheden) worden door BUVA aan de afnemer opgeleverd, welke oplevering wordt afgesloten door het opmaken van een opnamerapport, dat wordt ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de afnemer en een bevoegde vertegenwoordiger van BUVA.

 • De opdrachtgever machtigt BUVA om de opdracht, geheel of gedeeltelijk, door een door haar aan te wijzen derde te laten uitvoeren.Artikel 2 Toepasselijk recht
Op de tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 3 Geschillen
Alle geschillen die tussen ons en onze afnemer ontstaan zijn onderworpen aan het oordeel van bevoegde rechter in het Arrondissement waar ons kantoor is gevestigd. Wij zijn echter bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter.


Artikel 4 Ter inzage

De algemene voorwaarden kunnen kosteloos worden ingezien ten kantore van BUVA.

Voorts zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam, onder nummer: 59/2016. Tenslotte zijn de algemene voorwaarden uit te printen via de website van BUVA: www.buva.nl en worden op eerste verzoek van de consument kosteloos aan de consument toegezonden.
 1. Voorwaarden voor consumenten via Webwinkel


  Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en op afstand een overeenkomst aangaat met de verkoper;

 3. dag: kalenderdag;

 4. gegevensdrager: elk medium dat de consument of de verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 5. herroepingsrecht: het recht dat de consument heeft om binnen een bepaalde bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;

 7. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;

 8. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.


Artikel 2 Identiteit van de Ondernemer


BUVA rationele bouwprodukten B.V.Bremen 52993 LJ BARENDRECHT+31 (0)180 697500internet: www.buva.nlKvK 24075224 Handelsregister Kamer van Koophandel te RotterdamBTW-identificatienummer: NL001223768B01
BereikbaarheidVan maandag t/m donderdag van 08.00 tot 17.00 uurVrijdag: 08.00 tot 16.00 uur


Artikel 3 ToepasselijkheidOp alle aanbiedingen, adviezen, bestellingen, aankopen, levering, diensten van en overeenkomsten met BUVA rationele bouwprodukten B.V. (hierna: “BUVA”) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.buva.nl.

Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Het plaatsen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de consument van de inhoud van de algemene voorwaarden heeft kennis genomen en de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BUVA en de consument, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BUVA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BUVA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 4 Aanbiedingen/overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door de consument. BUVA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BUVA dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

BUVA dient door de consument tijdig te worden voorzien van benodigde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt verstaan de gegevens die door BUVA mondeling en/of schriftelijk worden opgevraagd bij de consument en/of waarvan de consument begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze essentieel zijn voor het aangaan en/of de uitvoering van een overeenkomst.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Indien er afbeeldingen gebruikt worden zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten binden BUVA niet.

Bij het aanbod van BUVA worden aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens verstrekt:a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van BUVA;b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product(en) en/of de dienst(en);d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;f. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;g. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;h. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken.

BUVA kan zich -binnen de wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BUVA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te binden.

Overeenkomsten met BUVA komen eerst tot stand nadat de bestelling door BUVA schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd of, bij gebreke daarvan, door de uitvoering van de opdracht door BUVA..

BUVA zal aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke gegevensdrager, de volgende gegevens verstrekken, voor zover dat niet reeds is geschied voordat de koop op afstand is gesloten:
 1. de in artikel 2. van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens;

 2. het bezoekadres van de vestiging van BUVA waar de consument een klacht kan indienen;

 3. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de koop op afstand aangeboden diensten;

 4. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.


  Artikel 5 Prijzen en betalingen
  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en/of op grond van (wettelijke) voorschriften.

  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeldt of schriftelijk overeengekomen.

  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen door BUVA nadere voorwaarden worden gesteld.

  De consument dient de verschuldigde bedragen direct op de door BUVA aangegeven wijze te voldoen.

  De consument heeft de plicht jegens BUVA om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BUVA te melden.

  Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is BUVA gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BUVA.


  Artikel 6 Herroepingsrecht
  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aangewezen en aan BUVA bekend gemaakte vertegenwoordiger.

  In deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal de verpakking slechts in die mate uitpakken, voor zover dat nodig is, om te komen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

  Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product en alle geleverde toebehoren onbeschadigd retour zijn gezonden en het ordernummer duidelijk is vermeld.

  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor zijn rekening.

  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal BUVA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terug voldoen.

  Maatwerkproducten kunnen retour worden gestuurd, maar hiervoor wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald.


  Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht
  BUVA kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten bij de volgende producten:

 • die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 • die snel kunnen bederven of verouderen;

 • waarvan de verpakking door de consument onbruikbaar is gemaakt;

 • die geopend c.q. gebruikt zijn;

 • die door BUVA tot stand zijn gebracht volgens specificatie(s) van de consument.


  Artikel 8 Levering
  Levering door BUVA vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door BUVA anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan BUVA. Overschrijding van de levertermijn geeft de consument recht op eventuele schadevergoeding.

  Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de consument in ontvangst wordt genomen. Eventuele gebleken gebreken dient de consument uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan BUVA te melden.

  Als plaats van levering geldt het adres van de consument dat de consument als laatste aan BUVA kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BUVA tot het moment van bezorging/levering aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan BUVA bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  BUVA kiest het vervoermiddel.


  Artikel 9 Conformiteit en garantie
  BUVA staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Het vorenstaande strekt zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende voor de fabrikant en/of de importeur verstrekte garantie(s).

  Het vorenstaande vervalt indien gebreken zich voordoen na wijzigingen en/of reparaties aan het product, die zonder schriftelijke toestemming door of namens de consument zijn aangebracht en/of uitgevoerd.


  Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
  Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen -uit welke hoofde ook- die wij op de consument hebben, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer, ons eigendom.

  Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij op de consument hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

  De consument is niet bevoegd de goederen, welke ons in eigendom toebehoren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door te leveren. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van ons met betrekking tot al onze vorderingen op afnemer alvorens wij toestemming verlenen voor doorlevering.

  Indien de consument de goederen heeft doorgeleverd, wordt de consument bewaarder van de goederen ten opzichte van ons, en is de consument verplicht ons eigendomsvoorbehoud voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn consument, ons daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van ons eigendom van de goederen duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.

  De consument verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de consument uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn consumenten verkrijgt of zal verkrijgen. Op ons eerste verzoek zal de afnemer meewerken aan registratie van het pandrecht, indien wij geregistreerd pandrecht wenselijk achten.

  De consument is verplicht de goederen die onder ons eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

  Indien door ons geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen vermengd, draagt de consument op het moment van en door het enkele feit van de verwerking zijn eventuele eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking ontstane goederen aan ons bij voorbaat over tot zekerheid van onze vorderingen welke wij op hem hebben vanwege door ons geleverde goederen.

  Indien de consument niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of naar onze mening dreigt te gaan verkeren, zijn wij bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen -ongeacht in wiens handen ze zich bevinden- terug te nemen. De consument zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de goederen en / of ter uitoefening van onze rechten. Bij terugname zal de consument worden gecrediteerd op basis van de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.

  Voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.

  Het risico terzake van goederen en diensten gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.


  Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door BUVA geleverde producten en/of diensten (hieronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters etc.) en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat BUVA ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan BUVA.

 • Het is de afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Het is de afnemer voorts verboden om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde producten te doen gebruiken.

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van BUVA, de vormgeving daarvan en de op de website van BUVA opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook komen toe aan BUVA en mogen zonder toestemming van BUVA niet worden gebruikt.

 • BUVA sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele inbreuken op enig intellectueel of industriële eigendomsrechten aan derden, als gevolg van en in verband met door haar aan de afnemer geleverde producten en/of diensten uit.


  Artikel 12 Bestellingen/communicatie
  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en BUVA, dan wel tussen BUVA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en BUVA, geldt, voor wat betreft eventuele aansprakelijkheid het bepaalde in artikel 13.


  Artikel 13 Aansprakelijkheid
  Indien en voor zover BUVA aansprakelijk is jegens de consument en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door BUVA terzake afgesloten verzekering, is BUVA slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien BUVA aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet is gedekt, dan wel de verzekeraar niet uitkeert, onder een terzake door BUVA afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de garantie van de zaken en/of diensten, waaromtrent de schade is ontstaan, dan wel ten hoogste tot de factuurwaarde van de door BUVA verstrekte adviezen en/of toelichtingen c.q. bij gebreke van een factuurwaarde ten hoogste tot een bedrag van € 500,00.

  BUVA is nimmer aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de consument, in strijd met de bij de aflevering van het product door BUVA verstrekte productinformatie (zoals, maar niet beperkt tot, op etiketten, bijsluiters, handleidingen etc.).


  Artikel 14 Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BUVA in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de consument schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BUVA gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor consument is.

  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan BUVA kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


  Artikel 15 Diversen
  Indien de consument aan BUVA schriftelijk opgave doet van een adres, is BUVA gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan BUVA schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

  Wanneer door BUVA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht ontlenen aan de omstandigheid dat BUVA deze deze algemene algemene voorwaarden niet steeds strikt en/of volledig heeft toegepast.


  Artikel 16 Nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen
  In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig en/of vernietigbaar is c.q. zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van deze algemene voorwaarden, die overige bepalingen niet onlosmakelijk verbonden zijn met de nietige en/of vernietigbare bepaling(en), en zal/zullen, in geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen, één of meer bepalingen worden vastgesteld, die gegeven de strekking en het doel van de algemene voorwaarden, meer in het bijzonder van nietige en/of vernietigbare bepalingen, zo min mogelijk afwijk(t)(en) van die nietige en/of vernietigbare bepalingen. De strekking van de verkoop- en leveringsvoorwaarden blijft in een dergelijk geval, zoveel als mogelijk gehandhaafd.

  BUVA is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.


  Artikel 17 Privacy
  Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens te allen tijde in acht genomen.


  Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Alle geschillen die tussen BUVA en de consument ontstaan, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het Arrondissement waar het kantoor van BUVA is gevestigd. BUVA is echter bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse Rechter.


  Artikel 19 Ter inzage
  De algemene voorwaarden kunnen kosteloos worden ingezien ten kantore van BUVA. Voorts zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam, onder nummer: 59/2016.

  Tenslotte zijn de algemene voorwaarden uit te printen via de website van BUVA: www.buva.nl en worden op eerste verzoek van de consument kosteloos aan de consument toegezonden


ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON BUVA RATIONELE BOUWPRODUKTEN B.V.

Artikel 1: Allgemeines

Diese AGB finden Anwendung auf alle unsere Angebote und Verträge. Abweichende Bestimmungen oder Bedingungen, auch wenn diese in den Einkaufsbedingungen von Abnehmern vorkommen, finden lediglich Anwendung, falls und sofern wir denen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt haben. Indem der Abnehmer uns einen Auftrag erteilt, akzeptiert er die Anwendbarkeit dieser AGB.

Artikel 2: Angebote und Verträge

Alle unsere Angebote sind immer unverbindlich. Erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch die tatsächliche Ausführung eines Auftrags gilt ein Vertrag als geschlossen. Bedingungen und Vereinbarungen mit unseren Vertretern oder anderen von uns angestellten Personen, welche von diesen AGB abweichen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen von oder Ergänzungen zu Verträgen bedürfen des schriftlichen Einverständnisses beider Parteien.

Artikel 3: Dokumente und Abweichungen

Die Abbildungen, Zeichnungen, Abmessungen usw. in unseren Angeboten, Preislisten, Katalogen und anderen Werbeaussagen sind lediglich Annäherungen und unverbindlich. Sämtliche von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen, insbesondere Zeichnungen und Entwürfe, bleiben unser Eigentum und sind uns auf erste Anfrage wieder zurückzugeben, während weder diese Unterlagen noch die darin enthaltenen Daten ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt oder Dritten zur Verfügung gestellt werden dürfen. Bei Bestellungen sind etwaige erforderliche spezielle Eigenschaften ausdrücklich zu benennen. Bei Bestellungen von geringen Stückzahlen behalten wir uns das Recht einer entsprechenden Preisanpassung vor. Bei speziell für den Abnehmer hergestellten oder bestellten Waren behalten wir uns das Recht vor, 10 % mehr oder weniger der bestellten Menge zu liefern.

Artikel 4: Vergütungen, Preise und Kosten

Die von uns angegebenen Preise sind immer unverbindlich und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Sie basieren auf den zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Transaktion geltenden Materialpreisen, Fabrikpreisen, Kursen ausländischer Währungen, Ein- und Ausfuhrzöllen, Versicherungsprämien, Frachtkosten, Steuern und ähnlichen preisbestimmenden Faktoren. Falls sich diese Faktoren vor der Lieferung ändern, sind wir berechtigt, die genannten Preise nach vorheriger Ankündigung nach unserem Ermessen angemessen anzupassen. Bei Aufträgen unter einem von uns festzusetzenden Mindestwert sind wir berechtigt, die Rechnung um eine Vergütung für die Verwaltungs- und Frachtkosten (Zuschlag für Kleinaufträge) zu erhöhen. Einstellkosten für Produkte nach Maß werden gesondert in Rechnung gestellt. Kostenlos zugesandte Muster und/oder Modelle bleiben unser Eigentum und sind uns auf Anfrage wieder zurückzugeben. Wenn das nicht innerhalb von sieben Tagen erfolgt, sind wir berechtigt, die Muster nachträglich in Rechnung zu stellen.

Artikel 5: Verpackung

Unsere Preise verstehen sich einschließlich üblicher Verpackung. Sonderverpackungen, wie Kisten und Europaletten, werden dem Abnehmer in Rechnung gestellt. Gesondert in Rechnung gestellte Verpackungen sind frei Bestimmungsort zurückzusenden und werden, vorausgesetzt in unbeschädigtem Zustand, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum gutgeschrieben. Dies gilt auch für in Rechnung gestellte Muster und/oder Modelle.

Artikel 6: Lieferfristen und Lieferung

Die von uns angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich und lediglich Annäherungen. Überschreitung der Lieferfrist, aus welchem Grund auch immer, berechtigt den Abnehmer nicht, den Vertrag zu kündigen oder die Zahlung aufzuschieben und verpflichtet uns auch nicht zu Schadensersatzzahlungen. Wir sind berechtigt, in Teilen zu liefern und diese Teillieferungen gesondert in Rechnung zu stellen und dafür Zahlung zu verlangen. Bei Kauf auf Abruf gilt, dass die gekauften Waren so viel wie möglich in gleichen Mengen und Fristen über den Zeitraum, der für die Abnahme festgesetzt wurde, verteilt werden; wenn dies nicht erfolgt, ist der Abnehmer, ohne dass eine Inverzugsetzung erforderlich ist, im Verzug, wodurch uns die in Art. 9 umschriebenen Befugnisse zustehen. Wenn bei Kauf auf Abruf keine Lieferfrist vereinbart wurde, gilt eine Lieferfrist von drei Monaten mit Wirkung ab dem Tag, an dem der Kaufvertrag abgeschlossen wurde. Nach Ablauf dieser Frist, oder aber nach Ablauf der vereinbarten Abruffrist, sind wir berechtigt, ohne Berücksichtigung irgendeiner Kreditfrist die Zahlung der auf Abruf verkauften Waren zu verlangen. Der Abnehmer ist verpflichtet, die (zirka) am Lieferdatum angebotenen Waren entgegenzunehmen. Unser Angebot zu Liefern wird mit eine Lieferung gleichgestellt. Wenn der Abnehmer es unterlässt, die Waren entgegenzunehmen, sind wir berechtigt, die Waren auf Rechnung und Risiko des Abnehmers zu lagern und die vollständige Kaufsumme zuzüglich der Vergütung für die Kosten infolge des Ausfalls der Abnahme zu fordern. Innerhalb der Niederlande werden die Waren gemäß der zwischen uns und dem Abnehmer getroffenen Vereinbarung frei Bestimmungsort geliefert, sofern der Bestimmungsort auf die übliche Weise erreichbar ist. Die Transportart wird von uns bestimmt. Für Tochtergesellschaften von BUVA Rationele Bouwprodukten können abweichende Lieferbedingungen gelten. Diese hat der Abnehmer bei der betreffenden Tochtergesellschaft anzufordern.

Artikel 7: Zahlung

Die Zahlung hat in Euro ohne Rabatt oder Aufrechnung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu erfolgen, entweder in unserer Geschäftsstelle oder durch Überweisung auf unser Giro- oder Bankkonto. Bei Giro- oder Banküberweisung gilt als Zahlungstag das Datum, an dem die Gutschrift auf unsere Konten erfolgt. Jede Zahlung des Abnehmers dient zur Begleichung der ältesten unbezahlten Rechnung. Wenn der Abnehmer mit irgendeiner Zahlung uns gegenüber im Verzug ist, werden alle Forderungen, die wir dem Abnehmer gegenüber haben, sofort fällig. Wenn der Abnehmer nicht innerhalb von 30 Tagen zahlt, gilt er als von Rechts wegen im Verzug und sind wir berechtigt, ab dem Fälligkeitsdatum einen Kreditbeschränkungszuschlag in Höhe von 2 % des Rechnungsbetrags in Rechnung zu stellen. Unbeschadet der Bestimmung in Art. 8 und unbeschadet des Kreditbeschränkungszuschlags sind wir berechtigt, dem Abnehmer für jeden Monat oder Teil eines Monats, mit dem die Zahlungsfrist überschritten wurde, Zinsen in Höhe der derzeitigen gesetzlichen Zinsen in Rechnung zu stellen. Ferner gehen alle Kosten, Schäden und Zinsen, die sowohl gerichtlich als außergerichtlich zur Eintreibung der uns geschuldeten Beträge gemacht werden bzw. anfallen, zulasten des Abnehmers. Die außergerichtlichen Kosten werden mindestens 10 % des fälligen Betrags (einschließlich des Rechnungsbetrags, Kreditbeschränkungszuschlags und der Kreditvergütung) betragen, mit einem Mindestbetrag von € 50,00, ohne die Verpflichtung unsererseits, diese Kosten nachzuweisen. Unter gerichtlichen Kosten werden Kosten für einen Insolvenzantrag verstanden. Wir sind jederzeit berechtigt, vom Abnehmer eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu fordern, bevor eine Lieferung oder eine weitere Lieferung ausgeführt wird. Wenn der Abnehmer dies unterlässt, stehen uns die in Art. 9 umschriebenen Befugnisse zu.

Artikel 8: Höhere Gewalt

Unter höherer Gewalt wird hier verstanden: jeder Umstand, demzufolge die Erfüllung eines Vertrags vernünftigerweise nicht von uns verlangt werden kann, wie zum Beispiel Krieg, Kriegsgefahr, Mobilisation, Aufruhr, Kriegsrecht, Katastrophen, Streiks, Feuer, Frost, Betriebsstörung, Maschinen- und/oder Werkzeugbruch, Mangel an Grundstoffen und Materialien, Verkehrsstörungen, störende gesetzliche Bestimmungen, durch behördliche Maßnahmen verursachte Hemmnisse, gestörte Energieversorgung sowie der Fall, dass wir durch das Handeln unserer eigenen Lieferanten, aus gleich welchem Grund, nicht liefern können. Im Falle höherer Gewalt sind wir berechtigt, die vereinbarte Lieferfrist nach eigenem Ermessen zu ändern oder vom Vertrag bzw. vom nicht erfüllten Teil des Vertrags zurückzutreten, ohne zu einem Schadensersatz welcher Art auch immer verpflichtet zu sein.

Artikel 9: Aussetzung und Kündigung

Wenn der Abnehmer nicht, nicht ordentlich oder nicht fristgerecht irgendeine Verpflichtung erfüllt, einschließlich des Falles, dass er eine Zahlung nicht fristgerecht entrichtet, oder wenn ernsthaft vermutet wird, dass der Abnehmer nicht im Stande ist, seine vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber zu erfüllen, sind wir jederzeit berechtigt, ohne Inverzugsetzung oder gerichtliches Einschreiten, entweder die Erfüllung jedes mit dem Abnehmer abgeschlossenen Vertrags auszusetzen oder diesen Vertrag ganz oder teilweise zu kündigen, und zwar ohne dass wir zu irgendwelchen Schadensersatzzahlungen verpflichtet sind und unbeschadet der uns weiter zustehenden Rechte, während wir dann berechtigt sind, auch alle anderen mit dem betreffenden Abnehmer laufenden Transaktionen, sofern diese noch nicht ausgeführt wurden, unter den gleichen Bedingungen zu stornieren. Jede Stornierung hat immer die Fälligkeit sämtlicher uns geschuldeter Beträge zufolge.

Artikel 10: Stornierung

Stornierung durch den Abnehmer bedarf unserer Zustimmung. Wenn wir der Stornierung zustimmen, schuldet uns der Abnehmer eine Vergütung in Höhe von 15 % der Kaufsumme, sofern die bereits aufgewandten Kosten samt entgangenem Gewinn den auf diese Weise festgestellten Betrag nicht übersteigen, in welchem Fall ein höherer Prozentsatz zu vereinbaren ist. Im Falle von Stornierung kann der Abnehmer keinen Anspruch auf die bereits von uns unterbreiteten Angebote erheben.

Artikel 11: Eigentumsvorbehalt (nach Deutschem Recht)

Bis zum Zeitpunkt der vollständigen Zahlung aller Forderungen - aus welchem Grund auch immer - die wir gegenüber dem Abnehmer haben, bleiben die gelieferten Waren, auf Rechnung und Risiko des Abnehmers, unser Eigentum. Alle gelieferten und noch zu liefernden Waren bleiben ausschließlich unser Eigentum, bis alle Forderungen, die wir gegenüber dem Abnehmer haben beziehungsweise haben werden, unter anderem jedenfalls die in Artikel 3:92 Absatz 2 niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch erwähnten Forderungen, beglichen sein werden. Der Abnehmer ist nicht berechtigt, die Waren, die unser Eigentum sind, zu verpfänden oder an Dritte in treuhänderisches Eigentum zu übertragen, während Dritten auch keinerlei andere Rechte an den Waren gewährt werden dürfen. Bei einem entsprechenden Verstoß wird der Kaufpreis in voller Höhe fällig. Der Abnehmer ist nicht berechtigt, die Waren, die unser Eigentum sind, ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung weiterzuliefern. Wir behalten uns in Bezug auf die vollständige Zahlung oder aber die Leistung einer Bankgarantie zu unseren Gunsten in Bezug auf alle unsere Forderungen gegenüber dem Abnehmer alle Rechte vor, bevor wir die Weiterlieferung genehmigen. Wenn der Abnehmer die Waren weitergeliefert hat, gilt der Abnehmer uns gegenüber als Verwahrer der Waren und ist er verpflichtet, seinen Abnehmern vor der Weiterlieferung unseren Eigentumsvorbehalt schriftlich mitzuteilen, uns davon umgehend eine Abschrift zu senden, sowie die Unterscheidbarkeit unseres Eigentums an den Waren deutlich erkennbar an jede einzelne Ware zu heften und geheftet zu halten. Der Abnehmer verpflichtet sich, auf unser erstes Verlangen an der Bestellung eines Pfandrechts an den Forderungen mitzuwirken, die der Abnehmer aufgrund der Weiterlieferung von Waren gegenüber seinen Abnehmern bekommt oder bekommen wird. Auf unser erstes Verlangen wird der Abnehmer an der Eintragung des Pfandrechts mitwirken, sofern wir ein eingetragenes Pfandrecht für wünschenswert halten. Der Abnehmer ist verpflichtet, die Vorbehaltswaren mit der notwendigen Sorgfalt und als unser erkennbares Eigentum aufzubewahren. Wenn die von uns gelieferten Waren verarbeitet oder mit anderen Waren vermischt werden, überträgt der Käufer uns im Voraus zum Zeitpunkt und durch die bloße Tatsache der Verarbeitung sein eventuelles Eigentumsrecht oder Mit-Eigentumsrecht an den durch Verarbeitung entstandenen Waren als Sicherheit für unsere Forderungen, die wir wegen der von uns gelieferten Waren an ihn haben. Wenn der Abnehmer nicht oder nicht fristgerecht eine seiner Verpflichtungen erfüllt oder sich in Zahlungsschwierigkeiten befindet oder nach unserem Ermessen zu geraten droht, sind wir berechtigt, alle gelieferten Waren oder einen Teil dieser Waren - ungeachtet der Tatsache, wem sie gehören - zurückzunehmen. Der Abnehmer wird uns zur Inspektion der Waren und/oder zur Ausübung unserer Rechte jederzeit freien Zutritt zu seinen Geländen und/oder Gebäuden gewähren. Bei Rücknahme wird der Abnehmer aufgrund des Wertes, der den Waren nach unserem Ermessen beizumessen ist, gutgeschrieben, und zwar abzüglich aller sich auf die Rücknahme beziehenden Kosten, unbeschadet unseres Rechts auf Vergütung anderer Schäden. Die vorerwähnten Bestimmungen berühren die übrigen uns zustehenden Rechte nicht.

 1. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer zustehen.
 2. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.
 3. Bei einer Verarbeitung unserer Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen anderen Lieferanten - unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs der Abnehmer - Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:
  • Unser Miteigentumsanteil entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
  • Verbleibt ein von Eigentumsvorbehalten zunächst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erhöht sich unser Miteigentumsanteil um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht uns an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser anderen Lieferanten bestimmt.
 4. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten.
 5. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.
 6. Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheiten unserer Forderungen um mehr als 10%, so werden wir auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
 7. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.
 8. Die Parteien vereinbaren hiermit hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten die ausschließliche Geltung deutschen Rechtes.
 9. Jedweder sonstige dieser Vereinbarung entgegenstehende oder die Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten betreffende vertragliche Regelung, insbesondere innerhalb von Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird durch diese Vereinbarung gegenstandslos.

Artikel 12: Gewährleistung

Die von uns erteilte Gewährleistung betrifft in allen Fällen lediglich die, nach unserem Ermessen, kostenlose Reparatur der Mängel und erstreckt sich nie weiter als die vom betreffenden Hersteller oder Lieferanten für seinem Produkt erteilte Gewährleistung. Der Abnehmer kann sich nur auf Gewährleistung berufen, wenn und nachdem der Abnehmer seine Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber erfüllt hat. Wir sind niemals zur Gewährleistung verpflichtet, wenn die angefochtenen Mängel Folge des üblichen Verschleißes und/oder unsachgemäßer Verwendung, Behandlung, Wartung oder Herstellung der gelieferten Ware sind. Die Gewährleistungsverpflichtung erlischt auch, wenn Mängel nach Änderungen oder Reparaturen, die ohne unsere schriftliche Genehmigung vom Abnehmer oder in seinem Namen vorgenommen wurden, vorliegen. In allen Fällen verweisen wir auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen, die bei der Geschäftsstelle des Gerichts (Rechtbank) in Rotterdam hinterlegt wurden.

Artikel 13: Reklamationen

Reklamationen jedweder Art setzen die Zahlungsverpflichtung(en) des Abnehmers nicht aus und können nur schriftlich, begleitet von dem betreffenden Packzettel, bei uns eingereicht werden. Keine einzige Reklamation ist zulässig, wenn der Abnehmer mit der Verarbeitung oder Weiterlieferung angefangen hat, während er den angeblichen Mangel der Waren durch eine einfache Prüfung hätte feststellen können. Geringfügige Abweichungen des Angebots und/oder der Muster in Qualität, Farbe oder Konstruktion oder die im Handel als allgemein zulässig gelten, können nicht als Reklamationsgrund gelten. Alle Reklamationen in Bezug auf Lieferungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Ablieferung der Waren eingereicht werden. In Bezug auf die bei unseren Lagern abgeholten Waren werden Reklamationen nur bei Abgabe in Behandlung genommen. Reklamationen in Bezug auf die Qualität der gelieferten Waren können nur innerhalb von 8 Tagen, nachdem der Abnehmer die mangelnde Eignung der Waren entdeckt hat, eingereicht werden. Nach Ablauf der erwähnten Fristen erlischt das Reklamationsrecht. Dem Abnehmer obliegt die Beweislast, dass die Waren, auf die sich die Reklamation bezieht, dieselben sind, wie die von uns gelieferten Waren, und sich im selben Zustand befinden wie beim Verlassen unserer Lager oder der Fabrik Dritter. Rücksendungen werden nur nach unserer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung angenommen und haben frei Bestimmungsort zu erfolgen. Die Empfangnahme der Rückwaren schließt nicht selbstverständlich unsere Zustimmung ein. Der Abnehmer wird für die von uns akzeptierten Rücksendungen unter Abzug von mindestens 20 % des Rechnungswerts für Verwaltungs-, Fracht- (Hinfahrt) und Lagerkosten gutgeschrieben. Elektromechanische Produkte, Produkte nach Maß oder Sonderanfertigungen, sowie bereits benutzte Produkte können leider nicht zurückgenommen werden.

Artikel 14: Haftung

Unsere Haftung beschränkt sich auf die Erfüllung der in Art. 12 erwähnten Gewährleistungsverpflichtungen. Unser Abnehmer schützt uns gegen alle Schäden, Kosten und Zinsen, die für uns infolge von Forderungen Dritter entstehen könnten und mit den von uns gelieferten Waren zusammenhängen. Wir haften nicht für die Folgen - unmittelbar oder mittelbar - von Mängeln an den von uns gelieferten Waren. Wir sind niemals verpflichtet, Betriebsschäden zu vergüten, wie sie auch genannt werden und aus welcher Ursache sie auch entstehen mögen. Wir haften nicht für Empfehlungen bezüglich der Verwendung und Anwendung der gelieferten Waren.

Artikel 15: Weitere Haftung

Wir haften nicht für einen vom Abnehmer oder in seinem Namen angefertigten Entwurf. Wir haften nur für die Eignung der verwendeten Materialien. Wir akzeptieren keinerlei Haftung für vom Abnehmer selber zur Verfügung gestellte Bestandteile. Wenn wir in Auftrag unseres Abnehmers Waren herstellen, gewährleistet der Abnehmer, dass damit keine gewerblichen oder anderen Rechte Dritter verletzt werden. Der Abnehmer wird uns in dieser Sache schützen.

Artikel 16: Anwendbares Recht

Auf den zwischen uns und dem Abnehmer geschlossenen Vertrag und die daraus hervorgehenden Streitigkeiten findet ausschließlich niederländisches Recht Anwendung.

Artikel 17: Streitfragen

Alle zwischen uns und unserem Abnehmer entstehenden Streitfragen sind dem Urteil des zuständigen Gerichts des Gerichtsbezirks, in dem sich unsere Geschäftsstelle befindet, unterworfen. Wir sind jedoch berechtigt, Streitfragen einem anderen zuständigen Gericht oder einem ausländischen Gericht vorzulegen. Alle zwischen uns und unserem Abnehmer entstehenden Streitfragen sind dem Urteil des zuständigen Gerichts des Gerichtsbezirks, in dem sich unsere Geschäftsstelle befindet, unterworfen. Wir sind jedoch berechtigt, Streitfragen einem anderen zuständigen Gericht oder einem ausländischen Gericht vorzulegen.


Hinterlegt bei der Geschäftsstelle des Gerichts (Rechtbank) in Rotterdam, Niederlande, am 01-10-2012.