Wat is BENG?

Woningen en utiliteitsgebouwen die na 2020 worden opgeleverd, moeten bijna energieneutraal zijn. Wie niet aan deze eis voldoet, mag zijn projecten straks niet meer realiseren. Alle partijen in de bouwketen moeten daarom op een andere manier gaan ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en opleveren.

Waar staat BENG voor?
Voor alle nieuwbouwprojecten in ons land geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en de Europese richtlijn EPBD (2010) en moeten het energieverbruik in ons land verlagen. Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 11 juni 2019 in een brief aan de Tweede Kamer de definitieve BENG-eisen gepubliceerd. ‘Met BENG wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelen die in Parijs zijn vastgesteld en aan de afspraken in het Energieakkoord’, vertelt ze. ‘Omdat fossiele brandstoffen eindig én milieubelastend zijn, stimuleert de Europese Unie het investeren in zonne- en windenergie. Door zelf energie op te wekken en door toe te werken naar één Europees energienetwerk moet energie schoner en goedkoper worden.’

BENG-eisen definitief
Als reactie op de internetconsultatie afgelopen voorjaar heeft minister Ollongren de voorlopige BENG-eisen op onderdelen aangescherpt. De nieuwe eisen sluiten beter aan op de NTA (Nederlands Technische Afspraak) 8800/bepalingsmethode 'Energieprestatie van gebouwen'. Onder meer de BENG 1-eis voor grondgebonden woningen is aangescherpt en wordt vanaf 1 juli 2020 gedifferentieerd bepaald, op basis van de geometrieverhouding. ‘De meest voorkomende tussenwoningen hebben een geometrieverhouding gelijk of kleiner dan 1,5. Voor deze woningen zal de BENG 1-eis gaan van 70 kWh/m².jr naar 55 kWh/m².jr. Verder leidt deze differentiatie tot een aanscherping van de eis voor de meeste woongebouwen, voor een deel van de hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen en voor een beperkt deel van de vrijstaande woningen’, schrijft de minister. Ook worden er maxima gesteld aan de temperatuursoverschrijding in de zomer. Bovendien krijgt in de definitieve BENG een gezond binnenklimaat extra aandacht. Zo is een maximum gesteld aan de luchtsnelheid van ventilatielucht in gebouwen, zodat bewoners geen tochtoverlast meer ervaren en de neiging om ventilatieopeningen af te sluiten, wordt onderdrukt. De luchtsnelheid in onze leefzones mag volgens BENG nog maximaal 0,2 m/s bedragen.

BUVA is één van de weinige partijen in Nederland die zowel ventilatieroosters, mechanische ventilatieboxen als WTW-systemen levert. Bij de ontwikkeling van de producten zijn de BENG-eisen reeds als uitgangspunt genomen, waardoor aanpassingen aan de nieuwe wetgeving niet aan de orde zijn. De BUVA productmanagers helpen aannemers, installateurs én bewoners graag om de juiste producten voor ieder project te selecteren. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan de juiste montagelocaties. Bijvoorbeeld als het gaat om ventilatieroosters, zodat iedere leefzone optimaal geventileerd kan worden. Zonder tochtklachten.

BENG 1 2 3
De energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen wordt vanaf 1 juli 2020 vastgelegd aan de hand van 3 eisen:

1. De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
Voor het bepalen van de energiebehoefte van een gebouw wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Voor utiliteitsgebouwen telt ook de energiebehoefte voor verlichting mee. De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.

2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatie. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en eventuele bevochtiging mee. Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen geldt dat, indien er pv-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primaire energiegebruik wordt afgetrokken.

3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

BUVA SunStream EVO
BENG stelt onder andere een maximum aan eventuele temperatuuroverschrijdingen in de zomer. De BUVA SunStream EVO speelt hier optimaal op in. Het ventilatierooster combineert zonwering en ventilatie in één slim product en biedt ontwerpers, verwerkers en bewoners ongekende voordelen. De zonwering is volledig onzichtbaar weg te werken achter de buitenmuur, waardoor het gevelbeeld behouden blijft. De toevoer van verse lucht wordt bovendien niet belemmerd door de screen, waarmee de ventilatie wordt gegarandeerd. Met een genormaliseerde bruto akoestische isolatiewaarde van 40 dB(A) is de SunStream EVO tevens toepasbaar in geluidsbelaste projecten.

Zowel de SunStream EVO als alle andere BUVA ventilatiesystemen bieden een mogelijkheid voor zomernachtkoeling. Hierbij wordt het gebouw ’s nachts gekoeld met (gratis) frisse buitenlucht en wordt oververhitting/temperatuuroverschrijding in de zomer voorkomen. Zonder dat hiervoor mechanische koeling benodigd is. Het energieverbruik van het gebouw blijft hierdoor tot een minimum beperkt, terwijl het comfort aanzienlijk wordt verhoogd.

BUVA EcoClimate
De BUVA EcoClimate lucht/water-warmtepomp voorziet in een all-electric, standalone warmte- en warmtapwaterlevering. De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht, die vervolgens door de binnenunit wordt gebruikt om de woning en het tapwater te verwarmen. In de zomer kan de warmtepomp de woning bovendien koelen door de werking om te draaien. Een grondbron is niet nodig. Doordat de EcoClimate lucht/water-warmtepomp alleen elektriciteit verbruikt, kan de lucht/water-warmtepomp op alle locaties worden ingezet waar een gasaansluiting ontbreekt. Maar ook voor bezitters van bestaande woningen is de lucht/water-warmtepomp een uitstekende keuze, wanneer zij niet langer gebruik willen maken van het gasnetwerk. De EcoClimate lucht/water-warmtepomp beschikt over energielabel A++ en behoort tot de meest zuinige warmtepompen op de markt. In combinatie met zonnepanelen en een goede isolatie van de woning is zelfs ‘Nul-op-de-Meter’ wonen mogelijk.

BUVA EcoStream
De BUVA EcoStream betreft een state-of-the-art warmteterugwinunit waarin high-end specificaties zoals een zeer hoog rendement, een lage energieopname en een fluisterstille werking slim gecombineerd worden met een geavanceerde klokprogrammaregeling, app-sturing en constant flow-ventilatoren. Bij de ontwikkeling van de unit is maximaal rekening gehouden met de wensen van bewoners én installateurs. Het resultaat is één warmteterugwinunit die niet alleen in 90-95% van de woningtypen kan worden toegepast, maar met >97% ook het hoogste warmteterugwinrendement van de markt haalt. De toepassing van een warmtewisselaar met kanalen in driehoekverband zorgt voor een maximaal contactoppervlak en een betere warmteoverdracht tussen de afgezogen, warme binnenlucht en aangezogen, frisse buitenlucht. De geometrie van de in- en uitstroomopeningen is bovendien zo uitgekiend dat de luchtweerstand in de WTW-unit minimaal is. In het systeem zijn sensoren opgenomen die permanent de luchtvochtigheid en CO₂-uitstoot in de woning meten. Vocht, (drijf)gassen en kook- en toiletluchtjes worden snel gedetecteerd, waarop de WTW-unit automatisch zijn ventilatiecapaciteit aanpast. Zonder tussenkomst van de gebruiker.

In oktober introduceert BUVA bovendien een nieuwe gezonde, comfortabele en zeer flexibele ventilatieoplossing die, dankzij zijn hoge rendement, lage energieverbruik, fluisterstille werking én modulaire ontwerp voor een evolutie in de markt zal zorgen.

Nieuwe BENG-eisen vervangen de huidige EPC
De nieuwe BENG-eisen vervangen de huidige Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw en bieden meer garantie dat gebouwen ook daadwerkelijk energiezuinig worden ontworpen. Waar bij de EPC bijvoorbeeld nog een matige isolatie van de gebouwschil kon worden toegepast in combinatie met zonnepanelen om de energieverliezen te compenseren, stelt BENG zelfstandige eisen aan de gebouwschil en aan het aandeel hernieuwbare energie.

BENG-eisen nieuwbouw
Gebouwen spelen een centrale rol in het Europees beleid als het gaat om energie-efficiëntie. En dat is niet voor niets. Uit cijfers blijkt namelijk dat onze gebouwen voor bijna 40 procent van onze energie verbruiken en staan voor 36 procent van CO2-emissies in de EU. Niet voor niets worden in de gehele Europese Unie ‘nearly zero energy buildings’ (bijna energieneutrale gebouwen) in de nationale regelgeving gezet. Met de vernieuwde BENG-eisen zet ons land een grote stap om het energiegebruik van onze gebouwen flink te beperken. De BENG geldt voor álle woningen en utiliteitsgebouwen die na 2020 worden opgeleverd.

BENG-eisen bestaande bouw
In navolging van de BENG-eisen voor nieuwbouw zullen ook nieuwe richtlijnen geformuleerd worden voor de bestaande bouw. BUVA volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Heeft u vragen over BENG, in januari 2020 is er weer een BENG-seminar. U kunt zich hier vast opgeven om dan weer volledig bijgepraat te worden.

Recente nieuwsberichten

NOORDERHAVEN - VELD 11 en 12; indrukwekkend, toegankelijk én veilig

09-07-2020

Geflankeerd door indrukwekkende monumenten zoals het Koelhuis, het Pakhuis en de Broodfabriek, maakt Zutphen met stoere nieuwbouw de sprong over het spoor, richting het water. Alle historische panden krijgen een nieuwe bestemming.

Meer informatie

BUVA QuickConnect® maakt een eenvoudige, snelle en efficiënte montage mogelijk

07-07-2020

Timmerfabrieken zijn zeer te spreken over de QuickConnect® verbindingstechniek van BUVA, waarmee onder andere de BUVA IsoStone® onderdorpels zeer eenvoudig, snel en efficiënt op de kozijnstijl bevestigd kunnen worden.

Meer informatie

DE WERF - OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID

05-07-2020

Stichting Minidorp in de stad kiest voor het gemak van elektronische toegankelijkheid, zonder de nadelen van een complexe beheeromgeving.

Meer informatie