Menu

Garantievoorwaarden

Retourneren

Als het artikel niet aan uw wensen voldoet heeft u het recht het artikel binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan BUVA te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Maatwerk producten kunnen niet geretourneerd worden.

Voor het retour te sturen artikel geldt dat deze in oorspronkelijke en onbeschadigde staat moet zijn. Stuur het artikel binnen 14 dagen terug, vergezeld van de originele pakbon en het retourformulier. BUVA hanteert verschillende retourvoorwaarden voor haar zakelijke en particuliere klant.

Selecteer hieronder het juiste retourformulier:

Na het invullen en versturen van uw formulier, trachten wij om binnen 1-5 werkdagen de producten bij u op te halen.

Algemene garantievoorwaarden voor de business-to-business markt

De door ons verleende garantie betreft in alle gevallen slechts het, naar onze keuze, gratis herstellen van het mankement en strekt zich nimmer verder uit dan de door betreffende fabrikant of leverancier voor haar product gegeven garantie. Een beroep op garantie door de afnemer is alleen mogelijk indien en nadat deze zijn betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan. Wij zijn nimmer tot garantie gehouden indien de gewraakte gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en/ of onjuist gebruik, behandeling, onderhoud of montage van het geleverde goed. De garantieverplichting vervalt eveneens indien gebreken zich voordoen na wijzigingen of reparaties die zonder onze schriftelijke toestemming door of namens de afnemer werden aangebracht. (zie artikel 12, algemene voorwaarden)

Voor garantievoorwaarden particuliere markt, ga naar www.shop.buva.nl

Let op: deze garantievoorwaarden gelden uitsluitend voor onze zakelijke klanten. Als gebruiker/bewoner die niet zelf de producten heeft aangekocht, dient u zich te wenden tot de partij waarvan u de woning hebt gekocht of gehuurd, of de betreffende garantieverstrekker.

BUVA hang & sluitwerk

 • Alle BUVA hang- en sluitwerk producten: 2 jaar, of op projectbasis apart afgesloten garantievoorwaarden

BUVA ventilatieroosters

 • Alle ventilatieroosters 10 jaar, met uitzondering van de eventueel aanwezige elektromechanische componenten en het zonwerende doek van de SunStream:
 • Zonwerend doek SunStream: 5 jaar
 • Elektromechanische componenten: 2 jaar

BUVA hardglas

 • Alle ramen met uitzondering van het gemonteerde hang & sluitwerk; 10 jaar
 • Gedurende de 10 jaar geldt onderstaande afbouwregeling:

Gedurende de/het:

 • Eerste 5 jaar 100%
 • 6e jaar 90%
 • 7e jaar 80%
 • 8e jaar 70%
 • 9e jaar 60%
 • 10e jaar 50%
 • Het aanwezige gemonteerde hang & sluitwerk (zie boven) 2 jaar

BUVA profielen

 • Aluminium en glasvezelversterkte kunststof profielen 10 jaar

BUVA mechanische ventilatie

 • SmartValve, alle componenten 5 jaar, m.u.v. elektrische componenten (2 jaar)
 • BoxStream, alle componenten 5 jaar, m.u.v. elektrische componenten (2 jaar)
 • SmartStream, alle componenten 5 jaar, m.u.v. elektrische componenten (2 jaar)
 • Q-Stream, alle componenten 5 jaar, m.u.v. elektrische componenten (2 jaar)
 • FlexStream, (2 jaar)
 • EcoStream, alle componente 5 jaar, m.u.v. elektrische componenten (2 jaar)

Bovenstaande voorwaarden zijn enkel van toepassing mits:

 • alle componenten bij BUVA gekocht zijn
 • alle componenten door een erkend installateur zijn aangelegd
 • alle componenten conform de verwerkingsvoorschriften zijn aangelegd

Garantiebepalingen

 • 2 jaar na installatie
 • 1 jaar op geleverde service onderdelen

BUVA Composites

 • Alle componenten 6 maanden

Ingangsdatum

De garantie gaat in op de dag van de eerste oplevering van een onroerend goed waarin onze producten zijn gemonteerd, maar gaat nooit later in dan 3 maanden na levering van de producten.

Reclamaties

Reclamaties dienen per brief of mail aan BUVA rationele bouwprodukten B.V. te worden gestuurd met duidelijke vermelding van de klacht en het ordernummer en/ of factuurnummer waarmee producten zijn geleverd. Alleen dan kunt u aanspraak maken op kosteloze reparatie binnen de garantievoorwaarden.

Voorwaarden

 • De garantie is uitsluitend van kracht wanneer alle toegepaste producten per element (raam/deur) door BUVA geleverd zijn en elk product op de juiste wijze volgens de verwerkingsvoorschriften is gemonteerd, gebruikt en onderhouden.
 • De bouw en/ of geveldelen waarin, waarop of waaraan de BUVA producten worden verwerkt moeten, gerelateerd aan het toepassingsgebied, voldoen aan alle geldende normen en de BRL-en.
 • De garantie heeft betrekking op de goede werking c.q. het technisch functioneren.
 • Wanneer u aanspraak wilt maken op kosteloze reparatie binnen de garantievoorwaarden, dient u de aankoopfactuur van het artikel te overleggen.

Garantie na reparatie

Een reparatie of een herlevering van een product is gegarandeerd voor de duur van de resterende garantieperiode.

Indien buiten de garantie

Van artikelen die niet binnen de garantie vallen wordt vanaf € 100,- exclusief B.T.W. altijd een prijsopgave gedaan. Indien u besluit niet tot reparatie over te gaan, zijn wij genoodzaakt om een bedrag van € 25,- exclusief B.T.W. aan onderzoekskosten in rekening te brengen. Reparaties onder € 100,- exclusief B.T.W. worden automatisch uitgevoerd. Indien een artikel ten onrechte wordt aangeboden en geen klacht wordt geconstateerd, zijn wij genoodzaakt om € 25,- exclusief B.T.W. onderzoekskosten in rekening te brengen.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt: € 50,- netto productwaarde per project/ woning. Peildatum 2010, indexering: ieder jaar wordt het bedrag van het eigen risico aangepast aan de wijziging van het CBS indexcijfer voor gezinsconsumptie.

Uitsluitingen

Op de garantie kan in de volgende situaties geen beroep worden gedaan:

 • Het indringen van of beschadigen door bouwvuil.
 • Het inspuiten van producten of onderdelen van producten met andere dan daarvoor geëigende middelen.
 • Gebruik van agressieve vloeistoffen of oplosmiddelen.
 • Schade als gevolg van verf (bijvoorbeeld schilderen van slotvoorplaten en schoten).
 • Gebreken als gevolg van onjuist of abnormaal gebruik, behandeling of onjuiste montage van de producten of het niet plaatsen volgens de verwerkingsvoorschriften c.q . richtlijnen.
 • Schade als gevolg van doorboren of beschadigen van producten.
 • Schade of niet functioneren als gevolg van filiforme corrosie, het niet of het onjuist verwijderen van bouwvuil, verf, cement en/of cementresten.
 • Beschadigingen van de lak of anodisatielaag.
 • Schade als gevolg van tijdelijke of blijvende invloed van het milieu of door luchtverontreiniging.
 • Gebreken als gevolg van transport naar en opslag op de bouwplaats.
 • Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.
 • Gebreken of schade als gevolg van ondeskundige reparatie door derden.
 • Bij gebruik van andere dan door ons geleverde onderdelen.
 • Blootstelling aan extreme temperaturen en/ of hoge vochtigheid.
 • Blootstelling aan zware schokken of grote druk.
 • Foutieve montage en/ of aansluiting.
 • Gevolgschade is nimmer inbegrepen in de garantievoorwaarden.
 • Geweld, natuurrampen en/ of oorlogsomstandigheden.

Klachten

Heeft u een klacht over één van onze producten of de dienstverlening van BUVA? Vul dan het klachtenformulier in. Wij doen ons uiterste best om binnen drie werkdagen op uw vraag of opmerking te reageren. Indien BUVA onterecht bij een klacht wordt ingeschakeld, brengen wij onze kosten in rekening.

BUVA
Barendrecht

1 januari 2013