Menu

Verkoopvoorwaarden

Inhoudsopgave

Deel A Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Deel B Specifieke montage voorwaarden
Deel C Voorwaarden voor consumenten via Webwinkel

Rubrieken

 1. Deel C van deze algemene voorwaarden is van toepassing, indien er sprake is van aanbiedingen, adviezen, bestellingen, aankopen, leveringen en diensten van en overeenkomsten met BUVA rationele bouwprodukten B.V., die via de webshop voor consumenten van BUVA plaatsvinden/tot stand komen of hebben plaatsgevonden/tot stand zijn gekomen.
 2. Op alle overige aanbiedingen, adviezen, bestellingen, aankopen, leveringen en diensten van en overeenkomsten met BUVA rationele bouwprodukten B.V. en/of BUVA Composites B.V. is Deel A van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Indien bij de Delen A en C van deze algemene voorwaarden tevens sprake is van montage-, en installatie- en herstelwerkzaamheden, zoals bedoeld in Deel B van deze algemene voorwaarden, zijn tevens de specifieke montagevoorwaarden van Deel B van toepassing.

  A. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

  Artikel 1 Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, adviezen, verkooptransacties, leveringen en diensten van en overeenkomsten gesloten met BUVA rationele bouwprodukten B.V. en/of BUVA Composites B.V., hierna, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, aangeduid als: “BUVA”, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Afwijkende bedingen of voorwaarden, ook indien deze voorkomen in inkoopvoorwaarden van afnemers, zijn slechts van toepassing indien en voor zover wij daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd.
  Door het verstrekken van een opdracht aan ons aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

  Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Door onze schriftelijke bevestiging van een order of door de feitelijke uitvoering van een order komt een overeenkomst eerst tot stand.
  Voorwaarden en afspraken met onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gemaakt, afwijkende van deze algemene voorwaarden, binden ons alleen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
  Overeenkomsten kunnen slechts worden gewijzigd of aangevuld indien beide partijen zich schriftelijk met de wijziging of aanvulling akkoord hebben verklaard.

  Artikel 3 Documenten en afwijkingen

  De in onze aanbiedingen, prijscouranten, catalogi en ander reclamemateriaal voorkomende afbeeldingen, tekeningen, maten e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
  Alle ter zake door ons verstrekte bescheiden, in het bijzonder tekeningen en ontwerpen, blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvraag aan ons te worden geretourneerd, terwijl noch deze bescheiden, noch de daarin voorkomende gegevens zonder onze schriftelijke toestemming mogen worden vermenigvuldigd en of ter beschikking van derden worden gesteld.
  Bij bestellingen dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld.
  Bij bestellingen van geringe aantallen, wordt het recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
  Bij speciaal voor de afnemer aangemaakte of bestelde goederen, behouden wij ons het recht voor 10% meer of minder van het bestelde te leveren.

  Artikel 4 Vergoedingen, prijs en kosten

  De door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Ze zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de transactie geldende materiaalprijzen, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen en dergelijke prijsbepalende factoren. Indien in deze factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd om de genoemde prijzen met voorafgaande aankondiging, op billijke wijze te onzer beoordeling, aan te passen. Voor orders beneden een door ons vast te stellen minimumwaarde zijn wij gerechtigd de factuur te verhogen met een tegemoetkoming in de administratie- en vrachtkosten (toeslag kleine orders). Instelkosten voor maatproducten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Kosteloos verzonden monsters en/of modellen blijven ons eigendom en dienen op aanvraag aan ons te worden geretourneerd. Indien hieraan niet binnen 7 dagen is voldaan, zijn wij gerechtigd de monsters alsnog in rekening te brengen.

  Artikel 5 Verpakking

  Onze prijzen zijn inclusief gewone verpakking. Bijzondere verpakkingen, zoals kisten en Europallets, (Deense) (rol-)containers e.d. worden aan de afnemer in rekening gebracht. Afzonderlijk in rekening gebrachte verpakking wordt gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 30 dagen na factuurdatum.
  Dit geldt tevens voor in rekening gebrachte monsters en/of modellen.

  Artikel 6 Levertijden en levering

  De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of betaling op te schorten en verplicht ons evenmin tot schadevergoeding. Wij zijn gerechtigd leveringen in gedeelten te voldoen en deze deellevering afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Voor koop op afroep geldt, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet dan zal de afnemer zonder dat enige ingebrekestelling vereist is in verzuim zijn, wat ons de bevoegdheden geeft zoals in artikel 9 omschreven. Indien bij koop op afroep geen levertermijn is overeengekomen, geldt als zodanig een termijn van drie maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel na verloop van de overeengekomen afroeptermijn, hebben wij het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te verlangen. De afnemer is verplicht de op of omstreeks het leveringstijdstip aangeboden goederen in ontvangst te nemen.
  Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. Indien de afnemer in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en de volledige koopsom, vermeerderd met de vergoeding van de kosten als gevolg van het in gebreke blijven met
  in ontvangst name, opeisbaar te stellen. Goederen worden binnen Nederland franco plaats van bestemming afgeleverd in overeenstemming met hetgeen tussen ons en de afnemer dienaangaande is overeengekomen, zulks evenwel onder het voorbehoud dat de bestemming langs gebruikelijke route bereikbaar is. De keuze van wijze van vervoer is aan ons.

Artikel 7 Betaling

Betaling dient in Euro’s zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, hetzij te onzen kantore, hetzij op onze giro- of bankrekening. Als dag van de betaling geldt de datum waarop, ingeval per bank of giro wordt betaald, onze rekeningen worden gecrediteerd. Elke betaling van de afnemer strekt tot voldoening van de oudste onbetaalde factuur. Indien de afnemer met enige betaling jegens ons in gebreke is, worden alle vorderingen die wij op de afnemer hebben terstond opeisbaar.

Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd om vanaf de vervaldatum een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen. Onverminderd het in artikel 9 bepaalde en onverminderd de kredietbeperkingstoeslag zijn wij gerechtigd de afnemer een rente in rekening te brengen, die gelijk is aan de huidige wettelijke rente, voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden. Voorts komen, alle kosten, schaden en interesten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van de aan ons verschuldigde bedragen, ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten zullen ten minste 10% van het opeisbaar bedrag (factuurbedrag, kredietbeperkingstoeslag en kredietvergoeding daaronder begrepen) bedragen met een minimum van € 50,00, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat wij in die kosten zijn gemaakt. Onder gerechtelijke kosten worden kosten van een faillissementsaanvrage begrepen.
Wij hebben te allen tijde het recht vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de afnemer te vorderen, alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien de afnemer hiermee in gebreke blijft, hebben wij de bevoegdheden zoals in artikel 9 omschreven.

Artikel 8 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst door ons redelijkerwijs niet kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, rampen, staking, brand, vorst, bedrijfsstoornis, breuk van machine en/of gereedschappen, gebrek aan grondstoffen en materiaal, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, belemmeringen welke worden veroorzaakt door overheidsmaatregelen, storing in de energievoorziening, alsmede het geval dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld.
Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd te onzer keuze de overeengekomen leveringstermijn te wijzigen of de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet, waaronder mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de afnemer in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten, terwijl wij alsdan bevoegd zijn ook alle andere met betrokken afnemer lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren. Elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.

Artikel 10 Annulering of wijziging

Annulering of wijziging van een order door de afnemer is slechts mogelijk indien wij daarin toestemmen. Wanneer wij toestemmen in annulering is de afnemer een vergoeding van 15% van de koopsom verschuldigd, tenzij de reeds gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen. Wanneer wij toestemmen met wijziging van een order is de afnemer een vergoeding van € 25,00 verschuldigd, tenzij de reeds gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger bedrag dient te worden overeengekomen. Ingeval van annulering of wijziging kan de afnemer geen aanspraak maken op hetgeen reeds door ons is gepresenteerd.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen -uit welke hoofde ook- die wij op de afnemer hebben, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer, ons eigendom.
Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij op de afnemer hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

De afnemer is niet bevoegd de goederen, welke ons in eigendom toebehoren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door te leveren. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van ons met betrekking tot al onze vorderingen op afnemer alvorens wij toestemming verlenen voor doorlevering.

Indien de afnemer de goederen heeft door geleverd, wordt de afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons, en is de afnemer verplicht ons eigendomsvoorbehoud voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn afnemer, ons daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van ons eigendom van de goederen duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.
De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Op ons eerste verzoek zal de afnemer meewerken aan registratie van het pandrecht, indien wij geregistreerd pandrecht wenselijk achten.

De afnemer is verplicht de goederen die onder ons eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
Indien door ons geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen vermengd, draagt de afnemer op het moment van en door het enkele feit van de verwerking zijn eventuele eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking ontstane goederen aan ons bij voorbaat over tot zekerheid van onze vorderingen welke wij op hem hebben vanwege door ons geleverde goederen.

Indien de afnemer niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of naar onze mening dreigt te gaan verkeren, zijn wij bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen -ongeacht in wiens handen ze zich bevinden- terug te nemen. De afnemer zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de goederen en / of ter uitoefening van onze rechten. Bij terugname zal de afnemer worden gecrediteerd op basis van de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.

Voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.

Het risico ter zake van goederen en diensten gaat op het moment van de aflevering op de afnemer over.

Artikel 12 Garantie

De door ons verleende garantie betreft in alle gevallen slechts het, naar onze keuze, gratis herstellen van het mankement en strekt zich nimmer verder uit dan de door betreffende fabrikant of leverancier voor haar product gegeven garantie. Een beroep op garantie door de afnemer is alleen mogelijk indien en nadat deze zijn betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan. Wij zijn nimmer tot garantie gehouden indien de gewraakte gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en/of onjuist gebruikt, behandeling, onderhoud of montage van het geleverde goed. De garantieverplichting vervalt eveneens indien gebreken zich voordoen na wijzigingen of reparaties die zonder onze schriftelijke toestemming door of namens de afnemer werden aangebracht.

Wanneer de garantievoorwaarden op de aanbiedingen, adviezen, verkooptransacties, leveringen, diensten en overeenkomsten gesloten met BUVA van toepassing zijn, blijven deze onverkort van toepassing. Het onderhavige artikel is van toepassing, voor zover dat niet in strijd is met de garantievoorwaarden.

Artikel 13 Reclames en retouren

Reclames en retouren, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting(en) van de afnemer niet op en kunnen slechts digitaal, vergezeld van de betreffende paklijst, order en/of factuur, bij ons worden ingediend. Duidelijk moet zijn welke aantallen van welke artikelen (omschrijving met artikelnummers) worden gereclameerd en/of geretourneerd. Na het aanmelden van de reclame en/of retour ontvangt u van ons een RMA-nummer, welke u dient te vermelden bij de retourzending. Zonder RMA-nummer behouden wij ons het recht voor om de retourzending te weigeren. Retourzendingen dienen franco te geschieden of kunnen wij laten ophalen, waarbij wij ons het recht voorbehouden om de kosten van het transport in rekening te brengen. Het in ontvangst nemen van de retourgoederen houdt niet vanzelfsprekend onze acceptatie in.
Statiegeldkarren en/of -kratten dienen gescheiden te worden aangeboden van reclames en retouren.

Geen enkele reclame is ontvankelijk, wanneer de afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl hij het beweerde gebrek aan de goederen door een eenvoudige, visuele controle had kunnen constateren. Geringe afwijkingen van de offerte en/of bemonstering in kwaliteit, kleur of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht, kunnen geen grond voor reclames opleveren.

Alle op de leveringen betrekking hebbende reclames kunnen slechts gedaan worden binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen bij afgifte reclamaties in behandeling genomen. Reclames over transportschade dienen direct bij levering gemeld te worden op de (elektronische/digitale) vrachtbrief. Na verloop van de vermelde termijnen vervalt het recht tot reclame.

Tenzij gebaseerd op een schriftelijke afspraak behouden wij ons het recht voor om retouren in verband met overschotten niet te accepteren. Retouren dienen onbeschadigd en weder verkoopbaar te zijn.
De afnemer wordt gecrediteerd voor de door ons geaccepteerde retourzendingen onder aftrek van tenminste 20% van de factuurwaarde van de geretourneerde artikelen voor onder andere administratie-, vracht-, onderzoeks- en magazijnkosten. Elektromechanische producten worden op werking getest en indien weder verkoopbaar retour genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de afnemer. Geteste producten die zijn afgekeurd door BUVA worden na vijf werkdagen weggegooid indien afnemer niet binnen deze termijn heeft aangegeven de producten retour te willen ontvangen. Producten op maat geproduceerd, speciaal door BUVA bestelde producten of reeds gebruikte producten kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in artikel 12 omschreven garantieverplichting.

Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interesten welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen en/of diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen -direct of indirect- van gebreken aan de door ons geleverde goederen en/of diensten. Nimmer zijn wij verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, hoe ook genaamd of door welke oorzaak ook ontstaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor adviezen met betrekking tot het gebruik en de toepassing van de geleverde goederen en/of diensten.

Indien en voor zover wij, ondanks deze beperking van aansprakelijkheid, aansprakelijk worden geacht jegens de afnemer:

 • en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door ons ter zake afgesloten verzekering, zijn wij uitsluitend gehouden de geleden schade te vergoeden tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Door de afnemer geleden schade boven dit maximum wordt derhalve niet vergoed;
 • en deze aansprakelijkheid niet is gedekt onder een ter zake door ons afgesloten verzekering, dan wel dat de verzekeraar niets uitkeert, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het verbruikte deel van) de geleverde zaken/diensten, waaromtrent schade is ontstaan, dan wel tot ten hoogste de factuurwaarde van de door ons verstrekte goederen en/of diensten c.q. bij gebreke van een factuurwaarde tot ten hoogste een bedrag van € 500,00 De te vergoeden schade, als bedoeld in dit onderdeel, zal nimmer meer bedragen dan een bedrag van € 500,00.

Artikel 15 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door BUVA geleverde producten en/of diensten (hieronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters etc.) en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat BUVA ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan BUVA.
 • Het is de afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Het is de afnemer voorts verboden om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde producten en/of diensten te doen gebruiken.
 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van BUVA, de vormgeving daarvan en de op de website van BUVA opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook komen toe aan BUVA en mogen zonder toestemming van BUVA niet worden gebruikt.
 • BUVA sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele inbreuken op enig intellectueel of industriële eigendomsrechten aan derden, als gevolg van en in verband met door haar aan de afnemer geleverde producten en/of diensten uit.

Artikel 16 Nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen

In het geval enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig en/of vernietigbaar is c.q. zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die overige bepalingen niet onlosmakelijk verbonden zijn met de nietige en/of vernietigbare bepaling(en), en zal/zullen, in geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen, één of meer bepalingen worden vastgesteld, die gegeven de strekking en het doel van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, meer in het bijzonder van nietige en/of vernietigbare bepalingen, zo min mogelijk afwijk(t)(en) van die nietige en/of vernietigbare bepalingen. De strekking van de verkoop- en leveringsvoorwaarden blijft in een dergelijk geval, zoveel als mogelijk gehandhaafd.

Artikel 17 Verantwoordelijkheid

 • Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor een door of namens de afnemer gemaakt ontwerp.
 • Wij nemen alleen verantwoordelijkheid op ons voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen.
 • Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die afnemer zelf ter beschikking stelt.
 • Indien wij goederen fabriceren volgens opdracht van onze afnemer, garandeert de afnemer ons, dat daardoor geen industriële of andere rechten van derden worden aangetast. De afnemer zal ons ter zake vrijwaren.

Artikel 18 Consumenten (niet via Webwinkel)

Wanneer de wederpartij een consument in de zin der Wet is en wanneer in deze voorwaarden ten onrechte wordt afgeweken van de dwingendrechtelijke bepalingen ter bescherming van de consument dan gelden de wettelijke bepalingen en niet de afwijking(en) in deze algemene voorwaarden. Zo is het hierna bepaalde onder artikel 21 (Geschillen) niet van toepassing in die zin, dat de consument de gelegenheid heeft om binnen een maand, nadat wij ons schriftelijk op dat artikel hebben beroepen, schriftelijk te laten weten desondanks te kiezen voor beslechting van het geschil bij de volgens de Wet bevoegde Rechter. In het laatste geval zal bij laatstgenoemde Rechter worden geprocedeerd.

Artikel 19 Ter inzage

De algemene voorwaarden kunnen kosteloos worden ingezien ten kantore van BUVA. Voorts zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam, onder nummer: 50/2018. Tenslotte zijn de algemene voorwaarden uit te printen via de website van BUVA: www.buva.nl en worden op eerste verzoek van de consument kosteloos aan de consument toegezonden.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op de tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Geschillen

Alle geschillen die tussen ons en onze afnemer ontstaan zijn onderworpen aan het oordeel van bevoegde rechter in het Arrondissement waar ons kantoor is gevestigd. Wij zijn echter bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter.

B. Specifieke montage voorwaarden

Artikel 1 Specifieke montage voorwaarden

De montagevoorwaarden hebben betrekking op alle montage-, en installatie- en herstelwerkzaamheden.

 • De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de door de afnemer en BUVA overeengekomen montageopdracht en zijn exclusief BTW.
 • De vermelde prijzen zijn exclusief reiskosten en exclusief parkeerkosten. De prijzen zijn inclusief reis- en parkeerkosten indien dat expliciet is vermeld op de bevestiging van de inkoopopdracht van de afnemer.
 • De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn geldig indien de daarop gebaseerde montagewerkzaamheden op een zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd dat een volle dagproductie mogelijk is. Indien zulks niet mogelijk is hebben de daarmee verband houdende kosten een meerprijs tot gevolg die (mede) afhankelijk is van het aantal productieve uren en de eventueel bijkomende reis- en parkeerkosten.
 • BUVA is gerechtigd door middel van deelfacturen tussentijds de montage aan de afnemer te factureren.
 • De afnemer stelt een laad- en losplaats beschikbaar, zodat het laden en lossen van gereedschap en materialen direct bij de werkplek kunnen plaatsvinden alsmede draagt de afnemer er zorg voor dat er binnen een straal van 75 meter gerekend vanaf de werkplek, een gratis parkeerplaats beschikbaar is voor de bedrijfswagen, waarbij de afnemer er voorts zorg voor draagt de aanvoerwegen geschikt zijn en dat de aan- en afvoerwegen voldoende breed en vrij van obstakels zijn.
 • De afnemer draagt er zorg voor dat de montagewerkzaamheden aansluitend op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur door BUVA uitgevoerd kunnen worden. Indien dat, om welke reden dan ook en om welke oorzaak dan ook, niet mogelijk is, zal BUVA daaruit voortvloeiende en/of daarmee verband houdende kosten tegen meerprijs aan de afnemer doorberekenen.
 • Eventueel meerwerk wordt alleen uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever de opdracht schriftelijk aan BUVA heeft verstrekt. Deze meerwerkopdracht kan door de afnemer geplaatst worden bij de bekende contactpersonen bij BUVA. Meerwerk waartoe door de afnemer opdracht is gegeven, wordt op regiebasis uitgevoerd.
 • De betreffende montagewerkzaamheden worden uitsluitend voorbereid op basis van de door de afnemer schriftelijk aangeleverde informatie, waaronder, maar daartoe niet beperkt, onder andere tekeningen en een bestek. De afnemer stelt tijdig alle relevante informatie, die noodzakelijk is voor de voorbereiding van de werkzaamheden, aan BUVA beschikbaar. De afnemer draagt er zorg voor, dat de werkplek toegankelijk is voor medewerkers van BUVA op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur.
 • De afnemer draagt er zorg voor dat (rest-)afval en/of verpakkingsmaterialen door BUVA gedeponeerd kunnen worden in (een) door BUVA aangewezen beschikbare container(s). Indien deze container(s) niet beschikbaar is/zijn, plaatst BUVA (rest-)afval en of de verpakkingsmaterialen in een doos op de werkplek.
 • De afnemer draagt zorg voor en garandeert de aanwezigheid van alle voor de montagewerkzaamheden benodigde zaken op de werkplek.
 • Indien door BUVA verzocht, is de afnemer verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een droge afsluitbare en overdekte opslagruimte op de begane grond en/of de betreffende etage waar de montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, op een afstand van maximaal 25 meter van de werkplek.
 • De afnemer stelt om niet een 220V en 380V stroominstallatie beschikbaar.
 • De afnemer stelt om niet aanwezige nutsvoorzieningen, sanitair-, schaft-faciliteiten (bouwliften, ladders, materieel, hulpmaterieel, bouwkranen, dakrandbeveiliging, vangnetten etc. aan BUVA ter beschikking. Montage(-werkzaamheden) welke niet op de orderbevestiging zijn vermeld worden aangemerkt als meerwerk en worden alleen uitgevoerd na schriftelijke toestemming van de afnemer. Die meerwerkkosten worden door BUVA bij afnemer in rekening gebracht.
 • De afnemer dient er zorg voor te dragen dat de vloer/ondergrond waarop onderdelen in/aangebracht dienen te worden, droog, schoon en geschikt is voor uitvoering van de montagewerkzaamheden.
 • De afnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundige voorbereidingen waaronder, maar niet beperkt tot, onder andere sparingen, uitgevoerd volgens de van BUVA afkomstige specificaties. Indien en voor zover daarvan is/wordt afgeweken en daar kosten uit voortvloeien, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, eventuele voor de montage(-werkzaamheden) noodzakelijke aanpassingen, zijn die kosten voor rekening van de afnemer. Indien en voor zover de montage(-werkzaamheden) niet, dan wel niet adequaat, kunnen plaatsvinden als gevolg van, maar niet beperkt tot, nalatigheid van de opdrachtgever, dan wel als gevolg van handelen en/of nalaten van één of meer derden, komen de daarmee verband houdende (extra) kosten voor rekening van de afnemer.
 • Voorts maken bouwkundige werkzaamheden zoals, maar niet beperkt tot, grond-, metsel-, timmer-, loodgieters- en elektrotechnische werkzaamheden geen onderdeel uit van de montage(-werkzaamheden).
 • De afnemer draagt er zorg voor dat de montage(-werkzaamheden) uitgevoerd kunnen worden in een door de afnemer ter beschikking gestelde vlakke ondergrond of op goedgekeurde steigers, één en ander ter beoordeling van de monteur van BUVA.
 • De afnemer draagt zorg voor horizontaal en verticaal transport op of nabij de werkplek.
 • Dag- en/of weekproductie wordt door de afnemer voor akkoord afgetekend op een van BUVA afkomstige bon. De afnemer draagt zorg voor alle benodigde bouwtechnische voorzieningen en de aanleg van elektrische bedrading. De montage(-werkzaamheden) worden aangevangen nadat alle benodigde en vereiste voorbereidingen en aanpassingen van de zijde van afnemer zijn uitgevoerd alsmede, dat de op de afnemer rustende verplichtingen in deze algemene verkoop-, leverings- en montagevoorwaarden door de afnemer voortvloeien. Indien en voor zover daaraan niet of onvoldoende is voldaan en er als gevolg daarvan door BUVA extra uren en/of kosten worden gemaakt, dan zullen deze worden doorbelast aan de afnemer.
 • Bij aanvang wordt de startsituatie genomen en schriftelijk vastgelegd, te ondertekenen door een bevoegde vertegenwoordiger van de afnemer die ervoor zorgdraagt daarbij (tijdige) aanwezig te zijn. Montage(-werkzaamheden) worden door BUVA aan de afnemer opgeleverd, welke oplevering wordt afgesloten door het opmaken van een opnamerapport, dat wordt ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de afnemer en een bevoegde vertegenwoordiger van BUVA.
 • De opdrachtgever machtigt BUVA om de opdracht, geheel of gedeeltelijk, door een door haar aan te wijzen derde te laten uitvoeren.

Artikel 2 Toepasselijk recht

Op de tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Geschillen

Alle geschillen die tussen ons en onze afnemer ontstaan zijn onderworpen aan het oordeel van bevoegde rechter in het Arrondissement waar ons kantoor is gevestigd. Wij zijn echter bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter.

Artikel 4 Ter inzage

De algemene voorwaarden kunnen kosteloos worden ingezien ten kantore van BUVA. Voorts zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam, onder nummer: 50/2018. Tenslotte zijn de algemene voorwaarden uit te printen via de website van BUVA: www.buva.nl en worden op eerste verzoek van de consument kosteloos aan de consument toegezonden.

C. Voorwaarden voor consumenten via Webwinkel

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en op afstand een overeenkomst aangaat met de verkoper;
 3. dag: kalenderdag;
 4. gegevensdrager: elk medium dat de consument of de verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. herroepingsrecht: het recht dat de consument heeft om binnen een bepaalde bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;
 7. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
 8. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 Identiteit van de Ondernemer

BUVA rationele bouwprodukten B.V.
Bremen 5
2993 LJ BARENDRECHT
+31 (0)180 697500
internet: www.buva.nl
KvK 24075224 Handelsregister Kamer van Koophandel te Rotterdam
Btw-identificatienummer: NL001223768B01

Bereikbaarheid
Van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.00 tot 16.00 uur

Artikel 3 Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, adviezen, bestellingen, aankopen, levering, diensten van en overeenkomsten met BUVA rationele bouwprodukten B.V. (hierna: “BUVA”) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.buva.nl.

Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Het plaatsen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de consument van de inhoud van de algemene voorwaarden heeft kennis genomen en de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BUVA en de consument, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BUVA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BUVA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 Aanbiedingen/overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door de consument. BUVA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BUVA dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

BUVA dient door de consument tijdig te worden voorzien van benodigde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt verstaan de gegevens die door BUVA mondeling en/of schriftelijk worden opgevraagd bij de consument en/of waarvan de consument begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze essentieel zijn voor het aangaan en/of de uitvoering van een overeenkomst.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Indien er afbeeldingen gebruikt worden zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten binden BUVA niet.

Bij het aanbod van BUVA worden aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens verstrekt:

 1. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van BUVA;
 2. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
 3. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product(en) en/of de dienst(en);
 4. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
 6. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;
 7. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 8. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken.

BUVA kan zich -binnen de wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BUVA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te binden.

Overeenkomsten met BUVA komen eerst tot stand nadat de bestelling door BUVA schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd of, bij gebreke daarvan, door de uitvoering van de opdracht door BUVA.

BUVA zal aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke gegevensdrager, de volgende gegevens verstrekken, voor zover dat niet reeds is geschied voordat de koop op afstand is gesloten:

 1. de in artikel 2. van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens;
 2. het bezoekadres van de vestiging van BUVA waar de consument een klacht kan indienen;
 3. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de koop op afstand aangeboden diensten;
 4. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of op grond van (wettelijke) voorschriften.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeldt of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen door BUVA nadere voorwaarden worden gesteld.

De consument dient de verschuldigde bedragen direct op de door BUVA aangegeven wijze te voldoen.

De consument heeft de plicht jegens BUVA om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BUVA te melden.

Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is BUVA gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BUVA.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aangewezen en aan BUVA bekend gemaakte vertegenwoordiger.
In deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal de verpakking slechts in die mate uitpakken, voor zover dat nodig is, om te komen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product en alle geleverde toebehoren onbeschadigd retour zijn gezonden en het ordernummer duidelijk is vermeld.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal BUVA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terug voldoen.

Maatwerkproducten kunnen retour worden gestuurd, maar hiervoor wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

BUVA kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten bij de volgende producten:

 • die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de verpakking door de consument onbruikbaar is gemaakt;
 • die geopend c.q. gebruikt zijn;
 • die door BUVA tot stand zijn gebracht volgens specificatie(s) van de consument.

Artikel 8 Levering

Levering door BUVA vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door BUVA anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan BUVA. Overschrijding van de levertermijn geeft de consument recht op eventuele schadevergoeding.

Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de consument in ontvangst wordt genomen. Eventuele gebleken gebreken dient de consument uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan BUVA te melden.

Als plaats van levering geldt het adres van de consument dat de consument als laatste aan BUVA kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BUVA tot het moment van bezorging/levering aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan BUVA bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

BUVA kiest het vervoermiddel.

Artikel 9 Conformiteit en garantie

BUVA staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Het vorenstaande strekt zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende voor de fabrikant en/of de importeur verstrekte garantie(s).

Het vorenstaande vervalt indien gebreken zich voordoen na wijzigingen en/of reparaties aan het product, die zonder schriftelijke toestemming door of namens de consument zijn aangebracht en/of uitgevoerd.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen -uit welke hoofde ook- die wij op de consument hebben, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer, ons eigendom.
Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij op de consument hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

De consument is niet bevoegd de goederen, welke ons in eigendom toebehoren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door te leveren. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van ons met betrekking tot al onze vorderingen op afnemer alvorens wij toestemming verlenen voor doorlevering.
Indien de consument de goederen heeft door geleverd, wordt de consument bewaarder van de goederen ten opzichte van ons, en is de consument verplicht ons eigendomsvoorbehoud voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn consument, ons daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van ons eigendom van de goederen duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.
De consument verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de consument uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn consumenten verkrijgt of zal verkrijgen. Op ons eerste verzoek zal de afnemer meewerken aan registratie van het pandrecht, indien wij geregistreerd pandrecht wenselijk achten.
De consument is verplicht de goederen die onder ons eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
Indien door ons geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen vermengd, draagt de consument op het moment van en door het enkele feit van de verwerking zijn eventuele eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking ontstane goederen aan ons bij voorbaat over tot zekerheid van onze vorderingen welke wij op hem hebben vanwege door ons geleverde goederen.
Indien de consument niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of naar onze mening dreigt te gaan verkeren, zijn wij bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen -ongeacht in wiens handen ze zich bevinden- terug te nemen. De consument zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de goederen en / of ter uitoefening van onze rechten. Bij terugname zal de consument worden gecrediteerd op basis van de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.
Voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.
Het risico ter zake van goederen en diensten gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door BUVA geleverde producten en/of diensten (hieronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters etc.) en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat BUVA ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan BUVA.
 • Het is de afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Het is de afnemer voorts verboden om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde producten te doen gebruiken.
 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van BUVA, de vormgeving daarvan en de op de website van BUVA opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook komen toe aan BUVA en mogen zonder toestemming van BUVA niet worden gebruikt.
 • BUVA sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele inbreuken op enig intellectueel of industriële eigendomsrechten aan derden, als gevolg van en in verband met door haar aan de afnemer geleverde producten en/of diensten uit.

Artikel 12 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en BUVA, dan wel tussen BUVA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en BUVA, geldt, voor wat betreft eventuele aansprakelijkheid het bepaalde in artikel 13.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Indien en voor zover BUVA aansprakelijk is jegens de consument en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door BUVA ter zake afgesloten verzekering, is BUVA slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien BUVA aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet is gedekt, dan wel de verzekeraar niet uitkeert, onder een ter zake door BUVA afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de garantie van de zaken en/of diensten, waaromtrent de schade is ontstaan, dan wel ten hoogste tot de factuurwaarde van de door BUVA verstrekte adviezen en/of toelichtingen c.q. bij gebreke van een factuurwaarde ten hoogste tot een bedrag van € 500,00.

BUVA is nimmer aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de consument, in strijd met de bij de aflevering van het product door BUVA verstrekte productinformatie (zoals, maar niet beperkt tot, op etiketten, bijsluiters, handleidingen etc.).

Artikel 14 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BUVA in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de consument schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BUVA gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor consument is.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan BUVA kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 15 Diversen

Indien de consument aan BUVA schriftelijk opgave doet van een adres, is BUVA gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan BUVA schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door BUVA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht ontlenen aan de omstandigheid dat BUVA deze algemene voorwaarden niet steeds strikt en/of volledig heeft toegepast.

Artikel 16 Nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen

In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig en/of vernietigbaar is c.q. zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van deze algemene voorwaarden, die overige bepalingen niet onlosmakelijk verbonden zijn met de nietige en/of vernietigbare bepaling(en), en zal/zullen, in geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen, één of meer bepalingen worden vastgesteld, die gegeven de strekking en het doel van de algemene voorwaarden, meer in het bijzonder van nietige en/of vernietigbare bepalingen, zo min mogelijk afwijk(t)(en) van die nietige en/of vernietigbare bepalingen. De strekking van de verkoop- en leveringsvoorwaarden blijft in een dergelijk geval, zoveel als mogelijk gehandhaafd.

BUVA is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 17 Privacy

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen die tussen BUVA en de consument ontstaan, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het Arrondissement waar het kantoor van BUVA is gevestigd. BUVA is echter bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse Rechter.

Artikel 19 Ter inzage

De algemene voorwaarden kunnen kosteloos worden ingezien ten kantore van BUVA. Voorts zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam, onder nummer: 50/2018.
Tenslotte zijn de algemene voorwaarden uit te printen via de website van BUVA: www.buva.nl en worden op eerste verzoek van de consument kosteloos aan de consument toegezonden.