Menu

Inkoopvoorwaarden

Artikel 1

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanvragen, bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomst. Bepalingen en algemene voorwaarden van de leverancier binden ons alleen indien en voor zover deze schriftelijk door ons aanvaard zijn. Met aanvaarding van onze order doet de leverancier afstand van eigen algemene voorwaarden. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen ons en de leverancier zijn overeengekomen.

Artikel 2

Een aanbieding van de leverancier is bindend voor de termijn welke in de offerte is vermeld. Mocht geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding 6 maanden. De overeenkomst geldt als gesloten wanneer de door de leverancier deugdelijk ondertekende orderbevestiging of een door de leverancier deugdelijk ondertekende kopie van onze bestelling door ons is ontvangen.

De leverancier dient conform de bepalingen van de order binnen 7 dagen na dagtekening een bevestiging of kopiebestelling aan ons te sturen, bij gebreke waarvan de leverancier wordt geacht de order te hebben aanvaard. Indien de leverancier geen schriftelijke acceptatie zendt, doch meteen de goederen binnen de acceptatietermijn van 7 dagen stuurt, wordt hij geacht de bestelling te aanvaarden zoals deze luidt. Niettemin zijn wij gerechtigd onze betalingsverplichtingen op te schorten totdat de bevestiging of kopiebestelling in ons bezit is.

Artikel 3

Tekeningen, modellen, berekeningen, specificaties, instructies e.d. welke wij aan de leverancier hebben verstrekt, of die de leverancier voor en op aanwijzing en kosten van ons heeft gemaakt of aangeschaft, blijven of worden ons eigendom, waarbij wij gelden als hun maker of ontwerper. Deze hulpmiddelen worden door de leverancier duidelijk als ons eigendom gemerkt. Ze mogen niet door de leverancier vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de onderhavige order.

Goederen en werkwijzen die de leverancier in samenwerking met of in opdracht van ons heeft ontwikkeld, komen uitsluitend ons toe en mogen niet dan met onze schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Bij deze ontwikkeling door de leverancier verworven kennis staat uitsluitend aan ons ter beschikking en wordt door de leverancier niet aan derden bekend gemaakt of ten behoeve van derden aangewend, dan met schriftelijke toestemming. Indien de leverancier de hulpmiddelen niet, niet volledig of beschadigd aan ons (terug)zendt ten tijde van de laatste aflevering, zijn wij gerechtigd de betaling op te schorten.

Artikel 4

Leverancier zal alle hulpmiddelen en goederen, die hij van ons heeft/zal ontvangen, voldoende verzekeren tegen alle schade, die dezen kunnen overkomen zolang zij onder zijn hoede zijn.

Artikel 5

De leverancier is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen, indien hij in de door ons verstrekte omschrijvingen, tekeningen e.d. fouten en/of onduidelijkheden ontdekt, welke hij bij zorgvuldige lezing in redelijkheid eerder had moeten ontdekken en nagelaten heeft ons hieromtrent onmiddellijk schriftelijk in te lichten.

Artikel 6

Leverancier vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen onze opdrachtgever) wegens het niet naleven door de leverancier van zijn contractuele en wettelijke verplichtingen. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschaden en bedrijfskosten, die wij en/of derden (waaronder begrepen onze opdrachtgever) ten gevolge van zijn wanprestatie danwel onrechtmatige daad mochten lijden. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan. De leverancier is verplicht de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voor een voldoende bedrag te verzekeren.

Artikel 7

De leverancier vrijwaart ons voor schade wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten.

Artikel 8

De leverancier garandeert, onverminderd het bepaalde in artikel 7:17 BW, dat de te leveren goederen:

 • van goede kwaliteit zijn, van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en vrij zijn van ontwerp- en fabricagefouten;
 • conform beschrijving, model of monster zijn en naar getal, maat en gewicht in overeenstemming met de overeenkomst zijn;
 • voldoen aan de wettelijke eisen en andere overheidsbepalingen die van kracht zijn ten tijde van de levering;

Wanneer er tussen partijen een garantieperiode is overeengekomen, kan deze nimmer zodanig worden uitgelegd, dat hiermee onze bestaande rechten, op basis van het Nederlands recht na afloop van de garantieperiode kunnen worden beperkt.

Artikel 9

Het transport van goederen is voor rekening en risico van de leverancier. De leverancier is aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen veroorzaakt bij het laden, tijdens transport en/of bij het lossen, alsmede voor schade ontstaan door onvoldoende verpakking. Leverancier dient zich voldoende te verzekeren tegen risico’s gedurende het transport. Lossen en laden buiten onze normale werktijden kan alleen plaatsvinden na onze voorafgaande goedkeuring. Leverancier dient zijn vervoerder hieromtrent in te lichten. Alle gebruikelijke verpakking wordt bij levering ons eigendom. Leenemballage moet door de leverancier duidelijk als zodanig worden gemerkt.

Artikel 10

De leverancier dient de goederen af te leveren op de plaats(en) en op wijze als in de order bepaald of naderhand is overeengekomen. De in de overeenkomst vermelde levertijd bindt de leverancier. Wij behouden ons het recht voor het tijdstip van levering nader vast te stellen door afroep. Valt de afroep later dan in de overeenkomst vermelde levertijd, dan geeft zulks geen aanspraak op prijswijziging of andere vergoedingen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Buva de order aan de leverancier heeft verstrekt.

De levering vindt plaats bij afgifte van de goederen aan het door ons opgegeven adres. Indien om welke reden ook wij niet in staat zijn de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de leverancier de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om de achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen totdat ze geleverd zijn; dit tegen een redelijke vergoeding. Zodra de leverancier weet of verwacht, dat de goederen niet op tijd geleverd zullen worden, dient hij onmiddellijk onze afdeling inkoop onder opgave van redenen hiervan in kennis te stellen. Bij het achterwege blijven van een dergelijke mededeling zal een later beroep op overmacht niet meer gehonoreerd worden. In geval een boeteclausule voor leveringstijdsoverschrijding is overeengekomen treedt de boete niet in de plaats van vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 11

Eventuele certificaten, attesten, paklijsten, instructieboeken, reservedelenlijst en onderhoudsvoorschriften e.d. behoren tot de levering en dienen daarmee gelijktijdig of eerder te worden geleverd. Bij gebreke hiervan kunnen wij de betaling opschorten totdat deze in ons bezit zijn.

Artikel 12

De levering wordt geacht door ons te zijn aanvaard wanneer de levering is goedgekeurd. Goedkeuring ontheft de leverancier niet van enige aansprakelijkheid. Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde goederen. Tot één maand na datum van de levering hebben wij de bevoegdheid het geleverde af te keuren. Indien de levering wordt afgekeurd stellen wij de leverancier hiervan onmiddellijk in kennis.

Bij afkeur dient de leverancier de tekortkomingen in zijn product(en) zo spoedig mogelijk, doch maximaal binnen één week na kennisgeving, en in overleg met ons te herstellen. Kosten daarvoor zijn voor rekening van de leverancier.

Betalingen voor afgekeurde leveranties worden door ons opgeschort. Indien herstel niet mogelijk is, of gelet op de daaraan te besteden tijd en kosten niet verantwoord is, zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de leverancier te retourneren en opnieuw aanspraak te maken op levering met een nieuwe leveringstermijn, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Indien geen overeenstemming bereikt wordt omtrent herlevering, zijn wij bevoegd de overeenkomst conform artikel 17 van deze voorwaarden te ontbinden. Door deze teruglevering gaat het eigendom van de goederen weer op de leverancier over. Eventueel reeds vooruitbetaalde bedragen m.b.t. geretourneerde afgekeurde goederen dienen onmiddellijk te worden terugbetaald.

Artikel 13

De eigendom van de goederen zal op het moment waarop deze conform de overeenkomst zijn geleverd en goedgekeurd op ons overgaan. Als de leverancier op ons verzoek de verzending uitstelt, zal de eigendom van de goederen op ons overgaan op de datum, die daartoe nader wordt overeengekomen en is de leverancier gehouden vanaf die datum de goederen als ons kenbaar eigendom afzonderlijk op te slaan. De goederen zullen dan voor risico van de leverancier als houder van de goederen blijven, totdat de goederen bezorgd zijn op overeengekomen plaats(en). De leverancier dient zich hiervoor voldoende te verzekeren.

Artikel 14

De in de overeenkomst vermelde prijs is vast. Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, belastingen en andere kostenverhogende factoren zijn niet verrekenbaar. Alle prijzen gelden voor levering van de goederen franco op de overeengekomen plaats(en) en zijn inclusief alle kosten van emballage, lading, transport, lossing van de goederen en kosten van verzekering. Prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 15

De door de leverancier aan ons te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Omzetbelasting 1968. De leverancier dient op de orderbevestiging, paklijst en factuur ten minste de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

 • het nummer van onze bestelling
 • ons artikelnummer
 •  een omschrijving van het artikel overeenkomstig onze order
 • aantallen

Op de orderbevestiging en factuur dienen tevens de prijzen te worden vermeld. Wij zijn gerechtigd de betaling op te schorten indien de paklijsten onvolledig zijn.
Facturen welke niet aan de in dit artikel gestelde eisen voldoen, worden zonder in behandeling genomen te worden geretourneerd.

Artikel 16

Betaling vindt plaats conform de overeengekomen betalingscondities. Betaling ontslaat de leverancier niet van enig garantie en/of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de overeenkomst of de wet. Betaling laat de in artikel 12 genoemde bevoegdheid tot het afkeuren van het geleverd onverlet. Wij zijn gerechtigd onze vorderingen op de leverancier, uit welke hoofde ook, te verrekenen met hetgeen wij aan de leverancier verschuldigd zijn. Leverancier kan zich niet op schuldvergelijking beroepen.

Artikel 17

Wij zijn gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door enkele schriftelijke mededelingen geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding in de navolgende gevallen:

 1. indien de leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, danwel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld of op diens goederen beslag wordt gelegd;
 2. indien de leverancier (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
 3. indien de leverancier één of meer van zijn verplichtingen terzake van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt (hieronder is mede begrepen een beroep op overmacht van de leverancier).

Bij gedeeltelijke ontbinding hebben wij, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden en kosten het recht om naar keuze:

 1. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken goederen voor rekening en risico van de leverancier terug te zenden en voor deze goederen reeds gedane betalingen terug te vorderen;
 2. na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien.

Alle vorderingen die wij in deze gevallen op de leverancier mochten hebben of verkrijgen, hier onder zijn eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en kosten begrepen, zijn onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 18

Op de tussen ons en de leverancier gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de Koopverdragen.

Artikel 19

Alle geschillen welke naar aanleiding van of in verband met een overeenkomst ontstaan, zullen in eerste instantie worden beslecht door bevoegde rechter te Rotterdam. Het staat ons vrij desgewenst een procedure aan te vangen bij een andere in Nederland bevoegde rechter.

Gedeponeerd bij de Griffie van het Arrondisementsrechtbank te Rotterdam d.d. 20 oktober 2008